Arhiva tekstova za dan 31.03.2016

Saobraćaj

Putna i železnička mreža u km Ukupno Savremeni kolovoz Magistralni Regionalni Lokalni ukupno savremeni kolovoz ukupno savremeni kolovoz ukupno savremeni kolovoz 699 93 32 32 102 44 565 ...

Telekomunikacije

U opštini Tutin postoje 4 pošte, a ukupan broj telefonskih pretplatnika je 1.232. U 2006. go­di­ni došlo je do naglog povećanja broja priključaka. Prema podacima Telekoma Srbije stanje na dan 31.12.2006. godine je 2.296 ...

Školstvo

td{text-align:center;} Predškolsko obrazovanje Broj ustanova Broj dece korisnika Prema dužini dnevnog boravka Broj dece koja borave besplatno do 5 časova 9 – 11 časova prek ...

Sport i rekreacija

Sport je veoma popularan u opštini Tutin, o čemu svedoči postojanje brojnih sportskih klubova i rezultati koje oni ostvaruju. Prema broju članova reklo bi se da  stanovnici opštine pokazuju najveće interesovanje za fudba ...

Zdravstvena zaštita

Prema podacima Doma zdravlja Tutin, u pogledu zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva, angažovano je ukupno  45 lekara, od kojih je 27 lekara opšte i specijalne medicine. Ukupno lekara Lekari u pojedinim služb ...

Socijalna zaštita

U pogledu socijalne zaštite, u opštini Tutin su aktivne sledeće institucije: Centar za socijalni rad, Crveni krst i Dom za lica ometena u mentalnom razvoju. Korisnici socijalne zaštite na evidenciji Centra za socija ...

Close