ODELJENJE ZA PORESKE POSLOVE

 • Način obračuna

  POREZ NA IMOVINU  LICA KOJA NE VODE  POSLOVNE KNJIGE

  Porez na imovinu do 31.12.2010. utvrđivao se u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu   ("Službeni glasnik RS" broj 26/01, 80/02,135/04, 61/07 i 5/09) Pravilnikom o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima ("Službeni glasnik RS" broj 38/01 i 45/04) i  Odlukom o porezu na imovinu.

  Zakon o porezima na imovinu opredelio je nadležnost organa koji utvrđuju porez i način kako se utvrđuje tržišna vrednost nepokretnosti, stopu amortizacije i poreski kredit. Pravilnikom o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima propisano je kako se utvrđuje prosečna tržišna cena kvadratnog metra objekta. Opštinskom odlukom određene su poreske stope koje se primenjuju u postupku utvrđivanja poreza.

  Elementi koji se koriste u postupku utvrđivanja poreza su:

  • prosečna tržišna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji opštine
  • korisna površina te nepokretnosti
  • lokacija nepokretnosti
  • kvalitet nepokretnosti

  Množenjem ovih elemenata dobija se tržišna vrednost nepokretnosti. Organ nadležan za utvrđivanje poreza dužan je da ovu tržišnu vrednost umanji za amortizaciju po stopi od 1,5% za svaku godinu starosti nepokretnosti primenom proporcijalne metode, a najviše za 70%. Tržišna vrednost umanjena za amortizaciju sada predstavlja poresku osnovicu  koja se dalje množi sa poreskom stopom. Tako dobijen iznos poreza  se umanjuje za visinu poreskog kredita koji je propisan Zakonom i to tako što se porez umanjuje za 40% ako u toj zgradi ili stanu stanuje obveznik i još po 10% za svakog člana njegovog domaćinstva, a najviše za 70%.

  Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“ broj 101/10) , koji je stupio na snagu 01.01.2011.godine došlo je do izmene u smislu da: -se tržišna vrednost nepokretnosti umanjuje za amortizaciju po stopi od 0,8% za svaku godinu starosti nepokretnosti primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%, -se poreski kredit priznaje samo za zgradu ili stan u kome stanuje obveznik - za 50%, a najviše 20.000,00 dinara Podzakonski akt kojim će se urediti način i postupak utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, ministar nadležan za poslove finansije doneće najkasnije u roku od 90 dana.

  POREZ NA IMOVINU LICA KOJA VODE POSLOVNE KNJIGE

  Porez na imovinu kod lica koja vode poslovne knjige plaća se tako što se poreska osnovica koju čini vrednost nepokretnosti utvrđene u poslovnim knjigama , u skladu sa propisima, sa stanjem na dan 31. decembar godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez množi sa poreskom stopom koja je  0,4%. Kod ovih lica nema umanjena poreza za poreski kredit.

 • Rokovi

  1. POREZ NA IMOVINU

  Način plaćanja poreza na imovinu strogo je propisan Zakonom o porezima na imovinu i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Zakon o porezima na imovinu propisao je (član 39 zakona): Porez na imovinu plaća se tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. (15. februar, 15. maj, 15. avgust i 15. novembar) Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu, porez se plaća akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisao je (član 68 Zakona): Dan plaćanja poreza je dan kada je DUGOVANI IZNOS poreza i sporednih poreskih davanja poreskog dužnika PRENET NA PROPISANI UPLATNI račun javnih prihoda. uplatni račun za plaćanje poreza je: 840 - 713 121 843 - 57

  2. NAKNADA ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

  Način plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta propisan je Odlukom o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta i to tako što je propisano da se ova naknada plaća na isti način kao i porez na imovinu. Naknada se plaća tromesečno i to u roku od 45 dana od početka tromesečja a to znači 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra. uplatni račun za plaćanje naknade je: 840 - 741 534 843 - 98

  3. NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

  Način i rokovi za plaćanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine propisani su Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine i to tako što je propisano da se ova naknada plaća na isti način kao i porez na imovinu. Naknada se plaća tromesečno i to u roku od 45 dana od početka tromesečja a to znači 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra. uplatni račun za plaćanje naknade je: 840 - 714 562 843 - 56

  4. TAKSA ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU

  Način i rokovi plaćanja komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru bliže je propisan Odlukom o komunalnim taksama. Taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru plaća se mesečno i to do 15 u mesecu za prethodni mesec. uplatni račun za plaćanje takse je: 840 - 716 111 843 - 35

 • Prava poreskih obveznika

  Prava poreskih obveznika su između ostalog strogo propisana i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i to tako što je cela glava broj 5 posvećena pravima i obavezama poreskoh obveznika. Ovom prilikom citiramo odredbu člana 24 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koja govori o pravima poreskih obveznika.

  Glava peta - PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA Prava poreskih obveznika Član 24.

  Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo da:

  1) od Poreskog odeljenja besplatno dobije informacije o poreskim propisima iz kojih proizlazi njegova poreska obaveza, a ako je neuk i osnovnu pravnu pomoć, što omogućuje da prijavi i plati porez i obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu sa propisima; 2) u pismenom obliku dobije odgovor na pitanje koje je u takvom obliku postavio Poreskom odeljenju, a tiče se njegove poreske situacije; 3) zahteva da se Poresko odeljenje i njegovi službenici ophode prema njemu sa poštovanjem i uvažavanjem; 4) se o njemu prikupljeni podaci u poreskom postupku od strane Poreskog odeljenja čuvaju kao službena tajna i koriste, odnosno čine dostupnim drugim licima, odnosno organima ili organizacijama, na način uređen u članu 7. ovog zakona; 5) Poresko odeljenje poštuje njegovu privatnost; 6) ostvari uvid u podatke o utvrđivanju i naplati poreza koji se o njemu vode kod Poreskog odeljenja i zahteva izmenu nepotpunih ili netačnih podataka; 7) zastupa vlastite interese pred Poreskim odeljenjem neposredno ili putem punomoćnika; 8) na propisan način koristi poreske olakšice; 9) na propisan način i u propisanim rokovima dobije refakciju, odnosno povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza; 10) prisustvuje tokom terenske poreske kontrole; 11) dobije obrazloženje akata donetih u postupku poreske kontrole; 12) daje obaveštenja poreskim organima u poreskom postupku; 13) koristi pravna sredstva u poreskom postupku; 14) koristi i druga prava utvrđena ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.

  Poreski obveznik čija su prava iz stava 1. ovog člana povređena ima pravo na sudsku zaštitu.

  Ako sud utvrdi da su prava poreskog obveznika povređena, naknada pretrpljene štete i sudski troškovi padaju na teret budžeta Republike, odnosno na teret budžeta jedinica lokalne samouprave.

 • Obaveze poreskih obveznika

  Prava poreskih obveznika su između ostalog strogo propisana i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i to tako što je cela glava broj 5 posvećena pravima i obavezama poreskoh obveznika. Ovom prilikom citiramo odredbu člana 24 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koja govori o pravima poreskih obveznika.

  Glava peta - PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA Obaveze poreskih obveznika Član 25.

  Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan je da:

  1) u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre; 2) podnese poresku prijavu Poreskom odeljenju na propisanom obrascu, u roku i na način uređen poreskim propisima; 3) podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poresko odeljenje, u skladu sa poreskim propisima; 4) vodi propisane poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja; 5) u zakonskim rokovima tačno obračunava porez, kada je po zakonu dužan da to sam čini; 6) plaća porez na način, pod uslovima i u roku propisanom zakonom; 7) ne ometa i ne sprečava službena lica koja učestvuju u poreskom postupku u obavljanju zakonom utvrđene dužnosti; 8) obavesti Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke, druge finansijske organizacije, poštanske štedionice ili druge organizacije koja obavlja platni promet; 9) Bude prisutan tokom poreske kontrole; 10) Izvršava i druge obaveze utvrđene Zakonom o poreskom postupku i porekoj administraciji i drugim poreskim zakonima

 • Zakoni i odluke
  WordPress Table
 • Obrasci
  WordPress Table
 • Poreski dužnici

  Neuručena rešenja na dan 04.10.2015. godine

  WordPress Table

  Neuručena rešenja na dan 04.09.2014. godine

  WordPress Table

  Poreski dužnici na dan 30.06.2013. godine

  WordPress Table
 • Arhiva dokumentacije (do 2015. godine)
  Arhivi dokumentacije iz prethodnih godina možete pristupiti klikom na OVAJ LINK

Close