Economics & Finances Category

JAVNA PREZENTACIOJA UP SALKOVIĆ SAITA ZA IZGRADNJU VIŠEPOROODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KP BR. 889/1 I 890/2 K.O. TUTIN

Opština Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko -pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin  organizuje j ...

Close