Savjetnici Predsjednika opštine Tutin

Savjetnici Predsjednika opštine Tutin

 

 1. Džemil Ljajić  - Savjetnik Predsjednika opštine Tutin za turizam i saradnju sa nevladinim organizacijama
 • Poslovi iz oblasti turizma i nevladnih organizacija
 • Koordinira i sprovodi postupke vezane za opis svojih poslova
 • Daje mišljenja i predloge u vezi sa pitanjima koja se odnose na njegovu nadležnost i vrši nadzor nad izvršenjem istih
 • Daje mišljenja iz oblasti turizma i nevladnih organizacija
 • koordinira saradnju opštine Tutin sa državnim organima, ustanovama i organizacijama u ovoj oblasti

          kontakt telefon: 020/811-035

          mail adresa: opstina@tutin.rs

2. Rade Petrović - Savjetnik Predsjednika opštine Tutin za poslove saradnje sa Vladom Republike Srbije

 • Koordinira rad između Vlade RS i Lokalne samouprave
 • Prati kapitalne projekte koji su od značaja za opštinu Tutin i razvoj
 • Prati konkurse Vlade RS koji se odnose na razvoj opštine Tutin i nadležnim ministrstvima
 • Daje mišljenja koja se odnose na efikasan rad u oblasti saradnje sa Vladom RS

         kontakt telefon: 020/811-035

         mail adresa: opstina@tutin.rs

3. Sadrija Goruždić- Savjetnik Predsjednika opštine Tutin za urbanizam i pravna pitanja

 • Praćenje rada u oblasti urbanizma
 • Priprema i predlaganje sastanaka vezanih za oblast pravnih pitanja
 • Davanje predloga u oblasti urbanizma i pravnih pitanja
 • Koordinira sa Odeljenjem za urbanizam i imovinsko pravne poslove i dostavlja izveštaj
 • Izrađuje akte iz oblasti pravnih, administrativnih pitanja u oblasti urbanizma

          kontakt telefon: 020/811-035

          mail adresa: opstina@tutin.rs

 

Close