Nevladine organizacije na teritoriji opštine Tutin

SAHAR

Zastupnik: Sead Reč
e-mail: sahartutin@gmail.com
facebook:
https://www.facebook.com/sahartutin.udruzenjedijabeticara
sahar
Osnovan: 20.01.2008. godine.
Cilj osnivanja je borba protiv šećerne bolesti (Dijabetis). U Tutinu ima registrovanih dijabetičara 2200, a 500 i više su članovi NVO Sahar. Ova organizacija godišnje podeli izmedju 150 i 200 aparata za merenje šećere . Izmere pritisak, telesnu masu za 800 do 1000 ljudi. Podeli smo 1200 do 1500 casopisa i edukativnog materijala. Prošle godine smo radili aktivnosti u mesnim centrima Crkvine , Leskova, Ribariće i Delimeđe gde je Udruženje Sahar organizovalo lekara i medicinsko osoblje vršeći preglede, konsultacije, merenje šećera, pritiska, telesne mase.

 

Impuls Tutin

Zastupnik: Dženeta Agović
e-mail: impulstutin@gmail.com
Facebook: https://sr-rs.facebook.com/Impuls-Tutin-110079742409989/
twiter: https://twitter.com/impulstutin
impuls
Osnovan: početkom 2000. godine a kao udruženje građana registrovan 01.12.2000.godine
Impuls ima viziju društva koje se bazira na poštovanju ljudskih prava, na ravnopravnosti, miru i slodiranosti u kome žene i muškraci imaju ista prava, imaju
jednak pristup socijalnim, kulturnim i ekonomskim resursima.
Misija Impulsa je da radi na izgradnji slobodnog i otvorenog društva, postižanju ravnopravnosti između žena i muškaraca u svim sferama privatnog i javnog života, prevenciji i suzbijanju svih oblika nasilja i diskriminacija.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA MERHAMET TUTIN

Zastupnik: Edina Gegić
e-mail: sport@gmail.com
merhamet
Osnovan: septembra 2006. godine
Merhamet Sandžaka je savremeno organizovano dobrotvorno društvo koje bogatom i cjelovitom sadržinom i strukturom svoje djelatnosti obuhvata mnoge esencijalne komponente bošnjaka. Počeo sa radom je septembra 2006. godine kao regionalni odbor, sada sa sjedištem u Tutinu. Odbor Merhamerta u Tutinu usaglasio je svoje poslovanje sa svim srodnim institucijama: humanitarnim, kulturnim, informativnim, sportskim, pedagoškim, do istitucija lokalne samouprave.
Relaizuje sledeće aktivnosti:
-Ulaganje u adaptaciju školskih objekata
-Izgradnja i opremanje centra za rehabilitaciju starih osoba. U fazi realizacije je dodjela zemljišta za isti od strane Opštine Tutin. Idejno rješenje je urađeno i trenutno je kod TIKE gde dobija tačnu formu na osnovu koje će se raditi glani projekat.
Projekte u Merhametu realizuju isključivo volonteri koji se angazuju u zavisnosti od projekta. Merhamet nema svoj budžet, već se finansira isključivo putem projekata. U tome ima pomoć i razumevanje od lokalne samouprave Tutina, od institucija iz BiH i Turske, kao i od fizičkih lica – donatora iz dijaspore

 

Tutinska inicijativa mladih (TIM)

Zastupnik: Mehdija Medović
Telefon: 020/810-300
e-mail: tutinskainicijativamladih@gmail.com
facebook:
https://www.facebook.com/tutinskainicijativamladih/?     fref=ts
tim
Osnovana: 20.12.2015.godine a registrovana 18.03.2016.god.
Ima ukupno 5 stalnih članova 10 volontera. Ostvarivanje ciljeva u oblastima delovanja omladinske politike, promocija aktivizma i volonterizma, formalnog i neformalnog obrazovanja mladih, izgradnje građanskog društva, javnog zastupanja, ljudske bezbednosti, transparentnost, zaštita životne sredine i održivog razvoja.
Do sada su organizovali javne debate, humanitarne i volonterske akcije, a u toku su dva projekta: "Škola kreativnog pisanja" za 15 nadarenih mladih i Integracija dece migranata (izbeglica).

 

 Ekološki kutak

Zastupnik:  Melisa Curić

e-mail: melisa.numanovic@live.com

facebook:

https://www.facebook.com/EkoloskiKutak/

ekoloski-kutak
Osnovan: 21.07.2015. god.

Osnovan radi negovanja , razvoja nivoa obrazovanja u oblasti ekologije, zaštita životne sredine održivog razvoja i oporavka ostećenih eko sistema. Projekat čistom vodom do zdravlja osmišljen je da se održi teoriski deo radionice obuhvaćena su deca od prvog do osmog razreda s učiteljima i nastavnicima upoznavanje sa značajem vode. Praktični deo obuhvata terensku nastavu merenja PH vode, koncetracija kiseonika u vodi, elektroprovodljivosti amonijaka, nitrita, fosvata i ostalih indikatora čiste ili zagadjene vode. Upoznavanje sa metodama uzorkovanja makrozoobentosa(fauna dna) i metodama prepoznavanja.

 

Artt

Zastupnik: Kemal Čuljević

e-mail: ttradiostanica@gmail.com

Osnovan: 24.02.2016.god.

Udruženje ARTT je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, promocije tradicionalnih i modernih kulturoloških sfera. Ciljevi organizacije promocija  tradicionalnih i modernih kulturoloskih sadrzaja iz različitih kulturoloskih svera, očuvanja i negovanja tradicionalne kulturne baštine. Razvoj kreativnog delovanja kod dece, mladih i kod lica sa posebnim potrebama.

 

Fotos

Zastupnik:  Nazim Halilović

e-mail: semirh@gmail.com

Udruženje je osnovano: 28.01.2002. god.

Forum za toleranciju i suživot osnovano je radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava i slobode građana na nacionalno i versko izražavanje, edukacije o toleranci i zajdeničkom životu i ravnopravnosti svih naroda.

Djelovanja kojima se bavi fotos su :

Organizuje stručnjake za rad na naučnim i istraživackim projektima iz života i tolerancije.

Promoviše značaj razvijanja svijesti i tolerancije i uvažavanja tuđeg mišljenja.

Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave zaštitom ljudskih prava, ravnopravnošću i ljudskim pravima uopšte.

 

Han 

Zastupnik:  Aldin Hačković

e-mail: nemac_aldin@hotmail.com

Osnovana je 01.12.2014.god.

Oblasti delovanja su organizovanje raznih kulturnih dešavanja. Takmičenje folklora i dramske sekcije . Pinkove zvezdice. Han je pod organizacijom folklora i dramske sekcije.

 

 Akademija sporta “AS”

Zastupnik: Haris Sinanović

e-mail: haris198826@gmail.com

Akademija Sporta „AS“ se bavi ranom selekcijom u sportu kao i cjelokupnim pravilnim razvojem djece. Za malu djecu je posebno važno da prvo razviju niz bazičnih vještina, fizičku spremnost i spretnost kao osnovu, pa tek onda da se opredijele i izaberu neki konkretan sport.

Program Akademije Sporta „AS“ insistira na cjelokupnom pravilnom razvoju djece, razvoju motoričkih sposobnosti i unapređenju psihološkog zdravlja djece.

O korektivnom i preventivnom aspektu fizičke vježbe govore brojne medicinske studije.

Naš program predstavlja nezamenljivu preventivu posturalnih poremećaja, deformiteta kičme, nogu i stopala. Djeca su podijeljena u grupe prema uzrastu i stepenu motoričkih sposobnosti.

 

Humanitarno Udruženje Mihrab - Tutin  

  

Zastupnik:  Emir Emrović

Telefon: 063 166 5 753

facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013359906137&fref=ts

mihrab
Osnovano je 04.08.2016. godine.

Humanitarno Udruženje "Mihrab" iz Tutina je organizacija humanitarnog karaktera. Naše aktivnosti ce biti dostavljanje pomoći u vidu hrane, lijekova i drugih najpotrebnih sredstava za život svim našim sugradjanima koji su slabijeg materijalnog stanja. Osnovna motivacija naših aktivista jeste Božiji imperativ ''Naredjivati na dobro i odvraćati od svega sto ne valja''

Za dva meseca od kad smo osnovani imali smo 15 akcija koje smo uspešno odradili.

 

Društvo učitelja Tutin

Zastupnik: Muhamed Dreković

e-mail: muhamed.drekovic@gmail.com

Osnovano je 03.12.2011.god.

Radi ostvarivanja ciljeva u oblasti vaspitno-obrazovnog rada.

Ciljevi ovog udruženja su :

  • Da osmišljava i organizuje stručno i pedagoško usavršavanje prosvetnih radnika,
  • Da radi na unapredjivanju društvenog i materijalnog položaja učitelja,
  • Da neguje i razvija etiku učiteljskog poživa,
  • Da doprinosi unapređivanju pedagoške prakse za mlađe školske uzraste,
  • Da organizuje izvođenje naučnih i rekreativnih ekskurzija itd.

Društvo otvoreno je za saradnju sa vladinim i nevladinim sektorom, stručnim i naučnim istitucijama i ustanovama, udruženjima građana,  i donatorima koji u svojim programima imaju kao sadržaj vaspitno obrazovni rad ili žele da sarađuju i pomognu, a sve u cilju podizanja profesionalnih kompetencija članova i jačanje Društva u celini.

 

Za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju Opštine Tutin

Zastupnik: Milomir Veljović

Tel: 062 231-114

Osnovano je 05.08.2003. godine

Tutinsko Udruženje je za pet godina rada živelo kroz aktivnosti, koje su bile vidljive na svakom mestu.

One su ogledane u sledećem :

  • Evidentiranje osoba sa mentalnim nedostacima
  • Obezbeđivanje uslova za rad (prostora, kadar, tehnička pomagala)
  • Formiranje grupa za obrazovno vaspitni i rekreativni rad, itd..

Naše Udruženje je postalo deo društvene stvarnosti i državnog okruženja. Ono živi kao respektabilna institucija po svim elementima- od kadrova koji ga vode, preko članova i njihovih roditelja do aktivnosti i rezultata koje postižu.

 

Close