Full Width

Oglas za javno nadmetanje

Oglas za javno nadmetanje

Na osnovu člana 96. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Službeni glasnik RS ‘’ br. 72/09, 132/2014, 145/2014 I 83/2018), Odluke o gradjevinskom zemljištu i o utvrđivanju doprinosima za uređivanje građevinskog zemljišta broj 463-295/2020 (“Službeni list opštine Tutin” broj 17/2020) ...

Javna prezentacija urbanističkog projekta investitora Kurtanović Sulejmana i Pramenković Samira za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kp br. 1624/5 i 1624/6 K.O. Tutin, spratnosti Su+P+4

Javna prezentacija urbanističkog projekta investitora Kurtanović Sulejmana i Pramenković Samira za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kp br. 1624/5 i 1624/6 K.O. Tutin, spratnosti Su+P+4

Oopština Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko -pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin  organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta investitora Kurtanović Sulejmana i Pramenković Samira  za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kp br. 1624/5 i 1624/6 K.O. Tuti ...

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

Uvid u jedinstveni birački spisak za područje opštine Tutin - Ćirilica Uvid u jedinstveni birački spisak za područje opštine Tutin - Latinica

Close