*Javni pozivi*

J A V N I   P O Z I V za izbor projekata  od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju sportska udruženja građana, a koji će se  finansirati iz budžeta Opštine Tutin za redovne godisnje programe za 2021. godinu

J A V N I P O Z I V za izbor projekata od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju sportska udruženja građana, a koji će se finansirati iz budžeta Opštine Tutin za redovne godisnje programe za 2021. godinu

Na osnovu člana 46.  Zakona o lokalnoj samoupravi  (Službeni glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018),  člana 137. stava 1. Zakona o sportu ( „Službeni glasnik RS“, br. 10/16 ), čla ...

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU PODRŠKE ZA ZAPOŠLJAVANJE NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA KROZ DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJA TEŽE ZAPOŠLJIVIH LICA SA POSEBNIM NAGLASKOM NA POVRATNIKE, ROM ...

Close