J A V N I P O Z I V za izbor projekata od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju sportska udruženja građana, a koji će se finansirati iz budžeta Opštine Tutin za redovne godisnje programe za 2021. godinu

J A V N I   P O Z I V za izbor projekata  od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju sportska udruženja građana, a koji će se  finansirati iz budžeta Opštine Tutin za redovne godisnje programe za 2021. godinu

Na osnovu člana 46.  Zakona o lokalnoj samoupravi  (Službeni glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018),  člana 137. stava 1. Zakona o sportu ( „Službeni glasnik RS“, br. 10/16 ), člana 70. Statuta opštine Tutin („Opštinski Službeni glasnik opštine Tutin“ br.1/19) i člana 6. Poslovnika Opštinskog vijeća („ Službeni list opštine Tutin“ br. 8/19), Opštinsko vijeće opštine Tutin je na sjednici br. 06-2/2021 održanoj dana, 08.01.2021.godine, raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za izbor projekata  od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju sportska udruženja građana, a koji će se  finansirati iz
budžeta Opštine Tutin za redovne godisnje programe za 2021. godinu

Dokument za preuzimanje: PREUZIMANJE

Close