JAVNI KONKURS za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata od javnog interesa u opštini Tutin za 2019. godinu

JAVNI KONKURS za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata od javnog interesa  u opštini Tutin za 2019. godinu

U skladu sa članom 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11), članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12), i Pravilnikom o načinu finansiranja projketa organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana ( Broj: 06-15-4/18 ), odlukom o raspisivanju konkursa za finansiranje organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana ( Broj: 06-38-1/2019 ), i Odlukom o budžetu opštine Tutin za 2019. godinu, Komisija za dodelu sredsatava, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata od javnog interesa  u opštini Tutin za 2019. godinu.

Projekti od javnog interesa za lokalnu zajednicu finansiraju se iz sledećih oblasti:

1.         Programi i projekti iz oblasti zdravstvene zaštite

2.         Programi i projekti iz oblasti humanitarnog rada

3.         Programi i projekti koji se bave osobama sa posebnim potrebama

4.         Programi i projekati boračko invalidske zaštite (invalidi rata, itd..)

5.         Programi i projekti iz oblasti obrazovanja

6.         Programi i projekti iz oblasti mladih,

7.         Programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine,

8.         Programi i projekti iz oblasti kulture,

9.         Programi i projekti iz oblasti ljudskih prava,

10.       Programi i projekti iz oblasti izbeglica.

Na konkursu može da učestvuje udruženje:

• koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09), čije je registrovano sedište na teritoriji opštine Tutin ili na teritoriji republike Srbije, sa tim da moraju imati članove sa prebivalištem na teritoriji opštine Tutin ili da svoje aktivnosti realizuje na teritoriji opštine Tutin;

• koje je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje projekta;

• koje je podnelo godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizovanju projekta, ukoliko je bilo nosilac projekta prethodne godine, i ako su ostvareni očekivani rezultati realizacije projekta.

• koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

• koje u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost;

• koje nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

Ovim konkursom planirana sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja iz budžeta opštine Tutin iznose 2.160.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za projekte koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Udruženje može konkurisati samo sa jednim predlogom projekta.

Predlagač projekta obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

1. prijavni obrazac (koji sadrži obrazac za predlog projekta i obrazac za budžet projekta) – popuniti jasno i precizno, kako bi prijava mogla da se proceni na najbolji mogući način,poželjno na računaru;

2. popunjen obrazac narativnog budžeta projekta,

3. fotokopiju rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre (APR);

4. fotokopiju kartona deponovanih potpisa i OP obrazac;

5. kopiju Statuta podnosioca prijave

6. dokaz o sufinansiranju od partnerske ili donatorske organizacije, ako se projekat tako realizuje;

7. potpisane i overene protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu ako se projekat tako realizuje.

Overena i odštampana prijava obavezne konkursne dokumentacije, elektronska verzija konkursne dokumentacije i prateća dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom

„ZA KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA, NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA SREDSTVIMA BUDŽETA OPŠTINE TUTIN ZA 2019. GODINU – NE OTVARATI PRE ISTEKA KONKURSA“

na pošti ili pisarnici jedinice lokalne samouprave na naznačenoj adresi.

Prijava se šalje poštom ili lično predaje na dole naznačenoj adresi:

OPŠTINA TUTIN,

ul. Husein-bega Gradaščevića br.7,

36320 Tutin.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice opštine Tutin www.tutin.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: javnikonkurs@tutin.rs

1. Rok za podnošenje prijave i predloga projekta na ovaj konkurs je zaključno sa 30. 08. 2019. godine.

2. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, koju utvrđuje konkursna komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Tutin ili / i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Tutin u roku od 5  dana,od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 3 dana, od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 3 dana, od dana njegovog prijema.

3. Odluka o izboru projekata kojima se iz budžeta opštine Tutin dodeljuju sredstva za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja, Opštinsko vijeće donosi u roku od 10 dana, od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja.

Odluka o izboru projekata koji se finansiraju iz budžeta opštine Tutin se objavljuje na Oglasnoj tabli Opštinske uprave i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili elektronskom poštom i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijal se neće ocenjivati/bodovati.

Opština Tutin kao davalac sredstava zadržava pravo da od učesnika konkursa po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Konkurs se objavljuje na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Tutin i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Tutin www.tutin.rs.   Javni poziv će biti objavljen i u najmanje jednom lokalnom  mediju.

OPŠTINA TUTIN

Broj:  06-38-1/2019

Dana:20. 08. 2019. godine

PREDSEDNIK KOMISIJE

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti O V D E!

Close