Javni poziv - socijalno preduzetništvo

Javni poziv - socijalno preduzetništvo

Na osnovu člana 4. i člana 41. Pravilnika o izboru korisnika Projekta ,,Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA PODRŠKU RAZVOJU SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA KROZ OBEZBEĐIVANJE GRANTOVA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA ZA UDRUŽENJA GRAĐANA.

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta ,,Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere”, koji finansira Nemačka razvojna  saradnja, a implementira GIZ.

Grantovi za razvoj socijalnog preduzetništva odobravaju se udruženjima građana sa jasno definisanim biznis planom za razvoj socijalnog preduzetništva.

Grantovi za razvoj socijalnog preduzetništva odobravajuse u visini do 4.000,00 eura, po kursu dinara na dan uplate tranše Donatora iz koje će se grant obezbediti, u skladu sa biznis planom za razvoj socijalnog preduzetništva.

Grantovi se odobravaju za nabavku neophodne opreme, mašina, alata, i repromaterijala u skladu sa biznis planom za razvoj socijalnog preduzetništva prihvaćenim za finansiranje.  Nabavku opreme izvršiće Grad Novi Pazar. Opremu koju dobiju socijalna preduzeća moraju ostati u vlasništvu najmanje 2 godine.

Komisija će u okviru ovog poziva odobriti 2 granta za razvoj socijalnog preduzetništva.

Podrška krajnim korisnicima raspoređivaće se na način da najmanje 30% ukupne podrške po svakoj od komponenata projekta, mora biti dodeljeno krajnjim korisnicima sa teritorije jedne od dve lokalne samouprave uključene u projekat, a ostala podrška korisnicima sa teritorije druge partnerske jedinice lokalne samouprave. 

Pravo na učestvovanje u konkursu za dodelu grantova za razvoj socijalnog preduzetništva imaju udruženja građana sa teritorije Grada Novog Pazara i opštine Tutin, pod uslovom da je udruženje registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, u skladu sa Listom prioriteta udruženja građana za dodelu grantova za razvoj socijalnog preduzetništva.

Listu prioriteta udruženja građana za dodelu grantova za razvoj socijalnog preduzetništva donosi Komisija u skladu sa Prijavom udruženja i proverom podnete dokumentacije pod uslovima, kriterijumima i merilima definisanim ovim Pravilnikom.

Close