Javni poziv za samozapošljavanje

Javni poziv za samozapošljavanje

Na osnovu člana 4. i člana 41. Pravilnika o izboru korisnika Projekta ,,Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA IZBOR NEZAPOSLENIH LICA IZ TEŽE ZAPOŠLJIVIH KATEGORIJA, SA POSEBNIM NAGLASKOM NA POVRATNIKE PO SPORAZUMU O READMISIJI, ROME I MLADE ISPOD 30 GODINA, ZA PROCES EDUKACIJE, MENTORSTVA I OBEZBEĐIVANJA SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta ,,Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere”, koji finansira Nemačka razvojnasaradnja, a implementira GIZ.

Podrška kroz proces edukacija, mentorstva i subvencije za samozapošljavanje, odobravaju se nezaposlenim licima iz kategorija teže zapošljivih, sa posebnim naglaskom na povratnike, Rome i mlade ispod 30 godina.

Subvencije za samozapošljavanje odobravaju se u formi donacije mašina, alata i opreme za rad i obrtnim sredstvima navedenim u biznis planu u iznosu do 2.400 eura po kursu dinara na dan uplate tranše Donatora iz koje će se subvencije isplatiti.

Komisija će u okviru ovog poziva odobriti najmanje 20 subvencija za samozapošljavanje.

Podrška krajnim korisnicima raspoređivaće se na način da najmanje 30% ukupne podrške po svakoj od komponenata projekta, mora biti dodeljeno krajnjim korisnicima sa teritorije jedne od dve lokalne samouprave uključene u projekat, a ostala podrška korisnicima sa teritorije druge partnerske jednice lokalne samouprave. 

Pravo na dodelu subvencija za samozapošljavanje, uz edukaciju i mentorstvo, imaju nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih, koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Pazara i  opštine Tutin, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, za podršku kroz edukaciju, mentorstvo i dodelu subvencija za samozapošljavanje.

Listu prioriteta nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, za podršku kroz edukaciju, mentorstvo i dodelu subvencija za samozapošljavanje donosi Komisija u skladu sa Prijavom nezaposlenog lica i proverom podnete dokumentacije pod uslovima, kriterijumima i merilima definisanim ovim Pravilnikom.

Close