Oglas za javno nadmetanje

Oglas za javno nadmetanje

Na osnovu člana 96. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Službeni glasnik RS ‘’ br. 72/09,
132/2014, 145/2014 I 83/2018), Odluke o gradjevinskom zemljištu i o utvrđivanju doprinosima za
uređivanje građevinskog zemljišta broj 463-295/2020 (“Službeni list opštine Tutin” broj 17/2020) ,
Odluke opštinskog vijeća br. 06-38/2022 do 20.10.2022.godine, Opština Tutin:

OGLAŠAVA
JAVNO NADMETANJE

O otudjenju gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini
1. Predmet javnog nadmetanja je otudjenje gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini čija je
namena predvidjena PDR“ Leskova a vlasnik je Opština Tutin i to sledeće građevinske parcele:

OGLAS MOŽETE PREUZETI: OVDE

Close