Кomisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Tutin za 2024. godinu

Кomisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Tutin za 2024. godinu
U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Sl.glasnik RS" broj 62/06, 65/08-dr,zakon, 41/09, 112/2015, 80/2017 i 95/2018-dr.zakon) i
Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ("Sl.glasnik RS" broj 16/2017, 111/2017,
18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21) Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
na teritoriji opštine Tutin za 2024.godinu, a formirana Rešenjem br. II-320-sl/2023-1 od 30.03.2023.godine, od strane Predsednika opštine Tutin kao Nadležnog organa,
 raspisuje ova dva Javna poziva
Javni poziv za dokazivanje prava preceg zakupa za GP 2024. DOKUMENT
Javni poziv za koriscenje bez naknade za GP 2024. DOKUMENT

Close