Skupština opštine Tutin

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE TUTIN
Fazila Ferizović

Kontakt podaci:
adresa: Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin
tel: 020/811-011
e-mail: predsjednicaskupstine@tutin.rs
sajt: www.tutin.rs

ZEMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE
Zehra Dazdarević

Kontakt podaci:
adresa: Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin
tel: 020/811-011
e-mail: zehra.dazdarevic@gmail.com
sajt: www.tutin.rs

SEKRETAR SKUPŠTINE

Misala Hodović

Tel: 020/811 011

Email: sekretarskupstine@tutin.rs

sajt: www.tutin.rs

 

Skupština opštine Tutin je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene zakonom i Statutom opštine. Skupština opštine ima 37 odbornika koji se biraju na lokalnim izborima, na četiri godine. Skupština opštine sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca
Predsjednik Skupštine opštine Tutin organizuje rad Skupštine opštine, saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine opštine, potpisuje akte koje je donijela Skupština opštine i vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine.

Nadlježnost Skupštine opštine

- donosi statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
- donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
- utvrđuje stope izvornih prihoda opštine;
- podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promjene teritorije Opštine;
- donosi program razvoja opštine i pojedinih djelatnosti;
- donosi prostorni plan opštine i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
- donosi propise i druge opšte akte;
- raspisuje opštinski referendum i referendum na dijelu teritorije opštine, izjašnjava se o prijedlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje prijedlog odluke o samodoprinosu;
- osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
- imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
- bira i razrješava predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine;
- postavlja i razrešava sekretara i zamjenika sekretara Skupštine;
- bira i razrešava predsjednika opštine i, na prijedlog predsjednika opštine, bira zamjenika predsjednika opštine i članove Opštinskog vijeća;
- utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu;
- utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
- donosi akt o javnom zaduživanju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
- donosi odluku o pribavljanju nepokretnosti za potrebe organa opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadlježnim organima;
- propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
- daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
- osniva stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz njene nadlježnosti;
- daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
- razmatra izvještaj o radu javnih preduzeća i ustanova koji se finansiraju iz budžeta i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
- odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima i nevladinim organizacijama;
- informiše javnost o svom radu;
- pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom u skladu sa Ustavom i zakonom;
- daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obilježja opštine;
- razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;
- razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u opštini;
- razmatra izvještaje Savjeta za međunacionalne odnose;
- usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera;
- donosi mjere i usvaja preporuke za unaprijeđenje ljudskih i manjinskih prava;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

 

ODBORNICI SKUPŠTINE OPŠTINE TUTIN

 

 Redni broj Ime i prezime
1.      Selma Kučević
2.      Kenan Hot
3.      Zejnel Kahrović
4.      Zehra Dazdarević
5.      Mirsad Ašćerić
6.      Amina Kofrc
7.      Adaleta Dupljak
8.      Dževad Eljesković
9.      Ramiza Šehović
10.  Feriz Sadiković
11.  Samed Demirović
12.  Albina Pramenković
13.  Muhamed Rizvanović
14.  Refadija Ademović
15.  Mehdija Bulić
16.  Selver Pepić
17.  Hajran Pepić
18.  Delija Ademović
19.  Zaim Redžepović
20.  Ljutvija Balkan
21.  Smail Alić
22.  Sajma Dazdarević
23.  Aldina Džudžević
24.  Jašar Balić
25.  Harun Preljević
26.  Mersudin Kurtanović
27.  Samra Selmović
28.  Ajtana Čuljević
29.  Muhedin Omerović
30.  Bajro Gegić
31.  Aida Hadžić Goruždić
32.  Emina Hamzagić
33.  Edin Hazirović
34.  Nihat Holić
35.  Kemal Ćorović
36.  Fazila Ferizović
37.  Rade Petrović

 

Close