Skupštinski poslovi

Skupština  opštine je  najviši  organ  Opštine  koji  vrši  osnovne nadležnosti lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima tajnim glasanjem u skladu sa Zakonom i Statutom.

Skupština opštine se smatra konstituisanom izborom predsedika Skupštine i postavljenjem sekretara Skupštine.

Skupština opštine ima 37. odbornika. Odbornici se biraju na 4 godine.

Odbornik ne može biti zaposlen u Opštinskoj upravi i lice koje imenuje odnosno postavlja Skupština opštine.

Ako zaposleni u Opštinskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornički mandat.

Danom potvrđivanja odborničkog mandata licima koje je imenovala odnosno postavila Skupština opštine prestaje funkcija na koju su imenovani odnosno postavljeni.

Propisi kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, odnose se na funkcionere koji funkciju vrše na osnovu izbora, postavljenja i imenovanja u organima Opštine, javnim preduzećima i ustanovama čiji je Opština osnivač.

Odbornik ima pravo na zaštitu mandata, uključujući i sudsku zaštitu, koja se ostvaruje shodno primenom zakona kojim se uređuje zaštita izbornog prava u izbornom postupku.

Skupština opštine u skladu sa zakonom:

1)  donosi statut Opštine i Poslovnik skupštine;

2)  donosi budžet i završni račun Opštine;

3)  utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje     visine lokalnih taksi i naknada;

4)  donosi program razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;

5) donosi urbanistički  plan Opštine  i  uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;

6)  donosi propise i druge opšte akte;

7)  raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;

8) osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom Opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;

9)  imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;

10)  bira i razrešava Predsjednika skupštine i zamjenika predsjednika skupštine;

11)  postavlja i razrešava sekretara skupštine;

12) bira i razrešava Predsjednika opštine, a na predlog Predsjednika opštine, bira Zamjenika predsjednika opštine i članove Opštinskog vijeća;

13) utvrđuje Opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu;

14)  utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;

15)  donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

16) donosi akta o udruživanju sredstava sa drugim jedinicama lokalne samouprave i subjektima radi ostvarivanja zajedničkih projekata;

17)  propisuje   radno   vreme   ugostiteljskih,   trgovinskih   i   zanatskih objekata;

18)  daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu;

19) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

20)  daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;

21)  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Skupština opštine odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili ovim Statutom nije drukčije određeno.

Skupština opštine odlučuje većinom glasova od ukupnog broja odbornika kada odlučuje:

1)  o donošenju Statuta, budžeta i urbanističkih planova;

2)  o  raspisivanju savetodavnog  i drugog  referenduma  za  područje Opštine;

3) o saradnji i udruživanju sa drugim jedinicama lokalne samouprave i u drugim državama;

4) o utvrđivanju naziva ulica, trgova, gradske četvrti, zaseoka i drugih delova naseljenih mesta;

5)  o Programu razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;

6)  o dugoročnom javnom zaduživanju Opštine;

7)  o  drugim slučajevima predviđenim zakonom i Statutom.

 

Sednicu novog saziva Skupštine saziva Predsjednik skupštine prethodnog saziva u zakonom utvrđenom roku od objavljivanja rezultata izbora.

Ukoliko Predsjednik skupštine iz prethodnog saziva ne sazove novu sednicu u roku, sednicu novog saziva Skupštine sazvaće najstariji odbornik iz grupe odbornika koja ima većinu u Skupštini opštine u roku od 7 dana od isteka roka. Sednicom predsedava najstariji odbornik ukoliko se drugačije ne dogovore predstavnici odborničkih grupa.

Na prvoj sednici novog saziva na osnovu izveštaja verifikacionog odbora Skupština opštine javnim glasanjem Skupština odlučuje o potvrđivanju mandata odbornika u skladu sa zakonom. Posle verifikacije mandata broja odbornika potrebnih za rad Skupštine, Skupština bira Predsjednika skupštine i postavlja sekretara Skupštine čime se smatra da je Skupština konstituisana u skladu sa zakonom.

Izabrani odbornici daju svečanu izjavu potpisivanjem svečane izjave koja glasi:

„3aklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine pridržavati Ustava, zakona i Statuta opštine Tutin i da ću časno i nepristrasno vršiti dužnosti odbornika rukovodeći se interesima građana”.

Skupština može odlučiti da odbornici pored svečane izjave potpišu i Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji.

Dužnost odbornika u Skupštini opštine vrši se bez nagrade. Pravo odbornika na izgubljenu zaradu, putne troškove za odlazak i dolazak na sednicu Skupštine i njenih radnih tela i dnevnice, uređuje se posebnom odlukom.

 

Sednicu Skupštine opštine saziva Predsjednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Predsjednik skupštine je dužan da sednicu zakaže na pismeni zahtev Predsjednika opštine, Opštinskog vijeća ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Ako Predsjednik skupštine ne zakaže sednicu u ovom roku, sednicu može zakazati podnosilac zahteva, a predsedava joj odbornik koga odredi podnosilac zahteva.

Predsjednik skupštine može odložiti sednicu koju je sazvao samo u slučaju kada ne postoji kvorum potreban za rad, a u drugim slučajevima o odlaganju sednice odlučuje Skupština.

 

Sednice Skupštine opštine su javne. Za javnost rada Skupštine odgovoran je Predsjednik skupštine. Poziv i materijali za sednicu Skupštine dostavljaju se sredstvima javnog informisanja, a objavljuju se i na sajtu Opštine.

 

Sednicama Skupštine opštine mogu prisustvovati predstavnici sredstava informisanja, ovlašćeni predstavnici predlagača, predstavnici državnih organa, javnih preduzeća, ustanova, službi i mesnih zajednica čije prisustvo Predsjednik skupštine opštine odobri.

 

Skupština opštine može odlučiti da sednica u celini ili jedan njen deo ne bude javan iz razloga bezbednosti i drugih razloga utvrđenih zakonom, na predlog Predsjednika skupštine, što se utvrđuje pre utvrđivanja dnevnog reda bez pretresa.

 

Sredstva javnog informisanja prenose tok sednice Skupštine opštine pod uslovima i na način utvrđen Poslovnikom o radu Skupštine opštine.

 

Poslovnikom o radu Skupštine opštine propisuju se kriterijumi na osnovu kojih Predsjednik skupštine odobrava prisustvo skupštini zainteresovanih lica.

Skupština opštine osniva najmanje 10 stalnih i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Broj radnih tela može biti i veći ako o tome odluči Skupština. Odlukom o osnivanju radnih tela utvrđuje se naziv i oblast za koju se osniva, delokrug poslova, broj članova i druga pitanja od značaja za rad radnih tela. Radna tela daju mišljenja na predloge propisa koje donosi Skupština opštine i obavljaju druge poslove iz oblasti za koju su obrazovana.

Predsjednika i članove radnih tela bira i razrešava Skupština opštine, na predlog odborničkih grupa. Za članove radnih tela, pored odbornika Skupština bira i određeni broj građana, koji ne može biti veći od broja odbornika u radnom telu. Predsjednik stalnog radnog tela bira se iz reda odbornika. Odbornik može biti član samo dva radna tela.

 

Skupštinska radna tela po pravilu treba da odražavaju odbornički sastav Skupštine.

Način pripreme, vođenje i rad sednice Skupštine opštine, njenih radnih tela i druga pitanja vezana za rad skupštine uređuju se njenim Poslovnikom.

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznošenja mišljenja i davanja glasa na sednici Skupštine opštine i radnih tela.

Prava i dužnost odbornika je da učestvuje u radu Skupštine i njenih radnih tela, poštujući Poslovnik o radu i Etički kodeks, predlaže Skupštini po određenim pitanjima predloge za donošenje odluka i drugih akata, daje amandmane na predloge propisa i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Opštine.

Pravo je odbornika da bude redovno obaveštavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke dužnosti, da od organa i stručnih službi Opštine traži podatke koji su mu potrebni za vršenje odborničke družnosti.

Odbornik ima pravo da postavlja pitanja vezana za nadležnost Opštine i da na ista dobije odgovor.

Skupština opštine ima Predsjednika skupštine.

Sednice skupštine su javne, načinprisustva sednicama skupštine pojašnjen je u dokumentu koji možete preuzeti na sledećem linku.

Obaveštenje za građane(preuzmi)

OBAVEŠTENJE

 

            Obaveštavamo sve zainteresovane građane, odnosno predstavnike preduzeća, ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač Opština, mjesnih zajednica, udruženja i slično, koji svoje prisustvo najave organizacionoj jedinici Opštinske uprave nadležnoj za skupštinske poslove, najkasnije 48 sati pre održavanja sjednice  da su sednice Skupštine opštine javne, osim kada se sjednica drži bez prisustva javnosti.

 

 

SEKRETAR SKUPŠTINE

Misala Hodović

Close