Predsjednik Skupštine opštine Tutin

Biografija:

Fazila Ferizović, diplomirani menadžer bezbednosti, rođena je 27.04 1995. godine u Tutinu. Završila je Gimnaziju u Tutinu i fakultet bezbednosti u Novom Sadu.
Od marta 2018. godine zasniva radni odnos kao menadžer u Regionalnoj razvojnoj agenciji Sandžaka SEDA, a od maja 2020. postaje direktor Sedine kancelarije u Tutinu.
Služi se engleskim, nemačkim i španskim jezikom. U aprilu 2016. godine postaje odbornica u Skupštini opštine Tutin.
U septembru 2017. godine je izabrana kao članica mladih političkih lidera delegacije Republike Srbije na programu profesionalne razmene “ Otvoreni svet” koju finansira Kongres i Vlada SAD.
U Vašingtonu je učestvovala na radnim sastancima sa visokim predstavnicima američke savezne Vlade i Vlade pojedinačnih država. Takođe, kroz Kancelariju za mlade je bila uključena u planiranje omladinske politike na lokalnom nivou kao i u unapređivanje položaja mladih u opštini, organizovanje seminara, treninga, festivala, kao i osnazivanje formalnih i neformalnih grupa mladih, informisanje i savetovanje mladih i sl.
Kroz svoj aktivizam, stvorila je odličnu saradnju sa NVO  u zemlji i u inostranstvu koje se bave mladima sa lokala, regiona i na nivou republike.
Kao dodatno obrazovanje, pohađala je razne obuke, između ostalog obuku za pisanje projekata, obuke iz oblasti preduzetništva, medijske pismenosti i komunikacije sa medijima, liderstva, upravljanje poslovnim projektima i sl.
U braku je i ima jednu ćerku.
Za predsednicu Skupštine opštine Tutin izabrana ne 5. oktobra 2020. godine.
Kontakt podaci:
Telefon: 020/811-011
Nadležnosti:

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom Opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Predsednik Skupštine može biti na stalnom radu u Opštini.

Predsednik Skupštine se bira iz reda odbornika, na predlog najmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

Close