Građevinska inspekcija

Građevinska inspekcija

U vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor je ovlašćen da:

1) naredi rješenjem uklanjanje objekta ili njegovog dijela, ako se objekat gradi ili je njegovo građenje završeno bez građevinske dozvole;
2) naloži rješenjem obustavu radova i odredi rok koji ne može biti duži od 30 dana za pribavljanje, odnosno izmjenu građevinske dozvole, ako se objekat ne gradi prema građevinskoj dozvoli, odnosno glavnom projektu, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi, odnosno izmjeni građevinsku dozvolu, da naloži rješenjem uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela;
3) naloži rješenjem obustavu radova, ako investitor nije zaključio ugovor ograđenju, u skladu sa ovim zakonom;
4) naloži rješenjem obustavu radova i odredi rok koji ne može biti duži od 30 dana za pribavljanje građevinske dozvole, ako utvrdi da je za radove koji se izvode na osnovu rješenja iz člana 145. ovog zakona potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi građevinsku dozvolu, da naloži rješenjem uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela;
5) naloži rješenjem obustavu radova i odredi rok koji ne može biti duži od 30 dana za pribavljanje, odnosno izmjenu građevinske dozvole, ako izgrađeni temelji nisu usklađeni sa glavnim projektom, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi građevinsku dozvolu, da naloži rješenjem uklanjanje izgrađenih temelja;
6) naloži rješenjem uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela ako je nastavljeno građenje, odnosno izvođenje radova i posle donošenja rješenja o obustavi radova;
7) naloži rješenjem uklanjanje privremenog objekta iz člana 147. ovog zakona protekom propisanog roka;
8) naloži rješenjem investitoru, odnosno vlasniku objekta zabranu daljeg uklanjanja objekta, odnosno njegovog dela, ako se objekat ili njegov deo uklanja bez rješenja o dozvoli uklanjanja objekta, odnosno njegovog dela;
9) naloži rješenjem obustavu radova, ako investitor nije rješenjem odredio stručni nadzor, u skladu sa ovim zakonom;
10) naredi sprovođenje drugih mjera, u skladu sa ovim zakonom. Rješenje o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dijela odnosi se i na delove objekta koji nisu opisani u rješenju o rušenju, a nastali su nakon sastavljanja zabeležbe i čine jednu građevinsku cjelinu.

građevinski  inspektor:  Zekrija Đerlek
kontakt:     telefon: 066/813 25 23
e-mail: zekrija.djerlek@tutin.rs

Close