Odjelјenje za opštu upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Rad sa strankama od 8:00 do 15:30
Načelnik odeljenja za opštu upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove:

Ramiz Sinanović

Kancelarija: 1
Tutin, Trg Šemsudina Kučevića
e-mail: ramiz.sinanovic@tutin.rs
Telefon: +381 63 666 436

NADLEŽNOSTI

Odjeljenje za opštu upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove obavlјa poslove koji se odnose na:

 • praćenje i obezbjeđivanje uslova za funkcionisanje i razvoj u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, sporta, dječije i socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, javnog zdravlјa i primarne zdravstvene zaštite;
 • programa i projekata za mlade;
 • upravne, planske, analitičke i druge stručne poslove iz ovih oblasti;
 • nadzor nad radom ustanova u društvenim djelatnostima u kojima je osnivač Opština;
 • praćenje stanja i ostvarivanje programa rada i razvoja ustanova;
 • predlaganje mjera u cilјu sprovođenja utvrđene politike u ovim oblastima;
 • praćenje sprovođenja propisa;
 • vođenje drugostepenog postupka o pravima iz oblasti socijalne zaštite koja su u nadležnosti Opštine;
 • stručne i administrativne poslove za komisije iz nadležnosti Odjeljenja;
 • predlaganje odluke o mreži ustanova dječije i socijalne zaštite, osnovnog i srednjeg obrazovanja; donošenje programa mjera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta i razvoj oblika i usluga socijalne zaštite, u oblasti učeničkog i studentskog standarda;
 • utvrđivanje prava na učeničke i studentske stipendije i kredite, smještaj u domove, oporavak, regresiranje školarine;
 • pripremu prijedloga opštih i drugih akata, izvještaja i analiza za potrebe organa Opštine;
 • vođenje upravnog postupka o pravu na dodatak na djecu, roditelјski dodatak, naknadu zarade za vrijeme porodilјskog odsustva, odsustva sa rada radi nege djeteta, odsustva sa rada posebne nege deteta, naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditelјskog staranja, djecu ometenu u razvoju i djecu iz materijalno ugroženih porodica;
 • odlučivanje u prvom stepenu o priznavanju zakonom određenih prava borcima, vojnim invalidima i porodicama palih boraca;
 • izradu prijedloga odluke o budžetu Opštine u dijelu koji se odnosi na oblast društvenih djelatnosti;
 • pripremu i utvrđivanje prijedloga finansijskih planova za korisnike budžetskih sredstava iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, društvene brige o djeci, kulture, fizičke kulture i sporta i socijalne zaštite;
 • kontrolu pojedinačnih zahtjeva za plaćanje;
 • raspoređivanje sredstava korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija i kvota;
 • praćenje izvršenja finansijskih planova;
 • predlaganje promjena u aproprijaciji i izmenu finansijskih planova korisnika budžeta iz oblasti društvenih djelatnosti. obavlјa  poslove koji se odnose na: stručne i administrativno – tehničke poslove vezane za održavanje sednica Skupštine opštine, rad predsednika opštine i sednica Opštinskog veća i njihovih radnih tela;
 • obradu i čuvanje svih izvornih akata o radu organa opštine;
 • obavlјanje stručnih poslove koji se odnose na predstavke i prijedloge građana;
 • uređenje i izdavanje "Službenog lista opštine Tutin", koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije opštine;
 • pripremu informacija i zvaničnih saopštenja organa Opštine;
 • unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave;
 • organizaciju prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostavne službe;
 • lična stanja građana i matičarske poslove;
 • normativno-pravne poslove;
 • pružanje pravne pomoći građanima;
 • ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih, imenovanih i postavlјenih lica;
 • kontrolu nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju;
 • vođenje biračkog spiska;
 • stručne i administrativne poslove za sprovođenje izbora i organizaciju referenduma; evidenciju radnih knjižica;
 • praćenje rada i pružanje pomoći mjesnim zajednicama;
 • unapređenje primene informacionih tehnologija;
 • održavanje i razvoj računarske i komunikacione mreže;
 • administriranje baze podataka; održavanje i razvoj aplikativnog softvera;
 • organizaciju obuke zaposlenih u Opštinskoj upravi, kao i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština;
 • uspostavlјanje uslove za razvoj i održavnje geografskog informacioniog sistema (GIS-a) u saradnji sa nadležnim republičkim i opštinskim organima i organizacijama, kao i javnim preduzećima, sa teritorije opštine, čiji je osnivač opština, odnosno Republika.
 • U okviru Odjeljenja se obavlјaju poslove koji se odnose na: korišćenje birotehničkih i drugih sredstava opreme;
 • korišćenje, održavanje i obezbeđenje zgrade Opštine i službenih prostorija: obezbeđivanje prevoza motornim vozilima sa i bez vozača i staranje se o njihovom održavanju;
 • održavanje čistoće poslovnih prostorija;
 • umnožavanje materijala;
 • daktilografske poslove;
 • organizaciju rada dostavne službe;
 • administrativno – tehničke poslove nabavke materijala;
 • sitnog inventara i osnovnih sredstava;
 • obavlјanje drugih servisnih poslova za potrebe organa opštine

DOKUMENTACIJA

Opšta uprava (građanska stanja)

 • OSNOVNI UPIS U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH

Osnovni_upis_u_MKR_Model_postupka

Osnovni_upis_u_MKR_Propisani_obrazac

 • UPIS U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH PROMENA U LIČNOM STATUSU GRAĐANA

Upis_u_MKR_promena_u_ličnom_statusu_gradjana_Model_postupka

Upis_u_MKR_promena_u_ličnom_statusu_gradjana_Obrazac_zahteva1807

 • UPIS U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH NA OSNOVU ISPRAVE INOSTRANOG ORGANA

Upis_u_MKR_na_osnovu_isprave_inostranog_organa_Model_postupka

Upis_u_MKR_na_osnovu_isprave_inostranog_organa_Obavezni_obrazac_prijave

 • UPIS U MATIČNU KNjIGU VENČANIH

Upis_u_matičnu_knjigu_venčanih_Model_postupka

Upis_u_matičnu_knjigu_venčanih_Propisani_obrazac

Close