Životna sredina

Održiv razvoj opštine Tutin podrazumeva i način i stepen korišćenja resursa koji omogućava obnovljivost i zaštitu istih za buduća pokolenja.Opštinska uprava će primeniti principe da postojeće i buduće ljudske delatnosti i aktivnosti budu u skladu sa prirodnim okruženjem.Svi strateški dokumenti, planovi i programi razvoja opštine kao i poslovni projekti preduzetnika i firmi moraju biti ocenjeni sa stanovišta uticaja na životnu sredinu.Najvažniji zadaci ove internet prezentacije su:-da pruži informacije javnosti o aktivnostima opštinske uprave, nadležnih odeljenja i odseka na zaštiti sredine, u skladu sa načelom transparentnosti rada opštinske uprave-da upozna javnost sa njihovim pravima, obavezama i odgovornošću na unapređenju kvaliteta životne sredine-da omogući aktivno učešće zainteresovanih lica i javnosti na rešavanju pitanja i problema vezanih za ovu oblast-da utiče na na svest građana o potrebi zaštite i unapređenja kvaliteta sredine u kojoj živeda omogući građanima odgovore na pitanja vezana za ovu oblast

 

 

  • Zakonska regulativa
    Osnovni zakoni koji uređuju oblast zaštite i unapređivanja životne sredine su: Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik republike Srbije", broj 135/04 i 36/2009 od 15.05.2009.) Uređuje integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici. Sistem zaštite životne sredine čine mere, uslovi i instrumenti za: održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića; sprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 135/04 i 36/2009 od 15.05.2009.) Uređuje postupak procene uticaja projekata koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku odobravanja projekata i izdavanja saglasnosti na studiju o proceni uticaj Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 135/04 i 88/2010.) Uređuje uslove, način i postupak vršenja procene uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu, radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata u sledećim oblastima: prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune, a nadzor i druga pitanja od značaja za procenu uticaja realizacije projekata na životnu sredinu. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 135/04 od 21.12.2004.god.) Uređuje uslove i postupak izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra, vrste aktivnosti i postrojenja, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izdavanja integrisane dozvole, nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 135/04 od 21.12.2004.god.) Uređuje uslove i postupak izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra, vrste aktivnosti i postrojenja, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izdavanja integrisane dozvole, nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, br.36 od 15.05.2009.god) Uređuju se: subjekti zaštite životne sredine od buke; mere i uslovi zaštite od buke u životnoj sredini; merenje buke u životnoj sredini; pristup informacijama o buci; nadzor i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi. Odredbe ovog zakona ne odnose se na buku koja nastaje na radnom mestu i u radnoj okolini, buku koja nastaje u prevoznom sredstvu, buku koja potiče od vojnih aktivnosti na armijskim poligonima i aktivnosti na zaštiti od elementarnih nepogoda, prirodnih i drugih udesa, buku od aktivnosti u domaćinstvu ili buku iz susednog domaćinstva, kao i na buku kojoj su izloženi oni koji je stvaraju. Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36 od 15.05.2009. god) Uređuje se zaštita i očuvanje prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti kao dela životne sredine. Priroda kao dobro od opšteg interesa za R. Srbiju uživa posebnu zaštitu u skladu sa sa ovim zakonom i posebnim zakonima. Zakon o vodama („Službeni glasnik RS“, br.30/10 od 07.05.2010.god.) Uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvor i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama. Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, br.36/2009 od 15.05.2009. god i 10/2013) Uređuje se upravljanje kvalitetom vazduha i određuju mere, način organizovanja i kontrola sprovođenja zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha prirodnre vrednosti od opšteg interesa koja uživa posebnu zaštitu. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na zagađenja prouzrokovana radioaktivnim materijama, industrijskim udesima i elementarnim nepogodama. Zakon o nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 od 15.05.2009.godine) Uređuju se uslovi i mere zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenje izvora nejonizujućih zračenja. Zaštita od profesionalnog izlaganja izvorima nejonizujućih zračenja nije predmet ovog zakona. Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br.36/2009 od 15.05.2009.god.) Uređuju se: vrste i klasifikacija otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekti upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom; organizovanje upravljanja otpadom; uslovi i postupak izdavanja dozvola; prekogranično kretanje otpada; izveštavanje o otpadu i baza podataka; finansiranje upravljanja otpadom; nadzor, kao druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom. Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“, br.36/2009 od 15.05.2009.god.) Uređuju se uslovi zaštite životne sredine koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, ekonomski instrumenti, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. Odredbe ovog zakona primenjuju se na uvezenu ambalažu, ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja u promet i sav ambalažni otpad koji je nastao privrednim aktivnostima na teritoriji RS, bez obzira na njegovo poreklo, upotrebu i korišćeni ambalažni materjal. Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br.36/09,88/10,92/11 i 93/12) Uređuje se integrisano upravljanje hemikalijama, klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, integralni registar hemikalija i registar hemikalija koje su stavljane u promet, ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija, dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija, stavljanje u promet deterdženata, sistematsko praćenje hemikalija, dostupnost podataka, nadzor i druga pitanja od značaja za upravljanje hemikalijama.
  • Obrasci
  • Obaveštenja
  • Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
  • Godišnji plan

Close