Skupština opštine Tutin

 

 

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

DOKUMENTA

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA  TUTIN

 

 


Pajaz Jusufović

 

Kontakt podaci:

36320 Tutin, Husein-bega Gradaščevića 7,

 

tel: 020/811-035 e-mail: pajaz.jusufovic@tutin.rs sajt: www.tutin.rs

 

 

 

 

 

ZEMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE


Izet Ziljkić

 

Kontakt podaci:

36320 Tutin, Husein-bega Gradaščevića 7,

 

tel: 020/811-035 e-mail: izet.ziljkic@tutin.rs sajt: www.tutin.rs

 

 

Skupština opštine Tutin je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene zakonom i Statutom opštine. Skupština opštine ima 37 odbornika koji se biraju na lokalnim izborima, na četiri godine. Skupština opštine sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca
Predsjednik Skupštine opštine Tutin organizuje rad Skupštine opštine, saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine opštine, potpisuje akte koje je donijela Skupština opštine i vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine.

 

Nadlježnost Skupštine opštine

 

- donosi statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;

- donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;

- utvrđuje stope izvornih prihoda opštine;

- podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promjene teritorije Opštine;

- donosi program razvoja opštine i pojedinih djelatnosti;

- donosi prostorni plan opštine i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;

- donosi propise i druge opšte akte;

- raspisuje opštinski referendum i referendum na dijelu teritorije opštine, izjašnjava se o prijedlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje prijedlog odluke o samodoprinosu;

- osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;

- imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;

- bira i razrješava predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine;

- postavlja i razrešava sekretara i zamjenika sekretara Skupštine;

- bira i razrešava predsjednika opštine i, na prijedlog predsjednika opštine, bira zamjenika                   predsjednika opštine i članove Opštinskog vijeća;

- utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu;

- utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;

- donosi akt o javnom zaduživanju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

- donosi odluku o pribavljanju nepokretnosti za potrebe organa opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadlježnim organima;

- propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;

- daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;

- osniva stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz njene nadlježnosti;

- daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

- razmatra izvještaj o radu javnih preduzeća i ustanova koji se finansiraju iz budžeta i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;

- odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima i nevladinim organizacijama;

- informiše javnost o svom radu;

- pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom u skladu sa Ustavom i zakonom;

- daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obilježja opštine;

- razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;

- razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u opštini;

- razmatra izvještaje Savjeta za međunacionalne odnose;

- usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera;

- donosi mjere i usvaja preporuke za unaprijeđenje ljudskih i manjinskih prava;

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

 

 

 

ODBORNICI SKUPŠTINE OPŠTINE TUTIN
IZABRANI NA LOKALNIM IZBORIMA 2016.god.

 

 

Red.
broj

Ime i prezime

Zanimanje

Prebivalište i adresa stana

 1. 1
 • Šemsudin Kučević
 • dipl. politikolog
 • Tutin, Ul. Sportska,
 1. 2
 • Bajro Gegić
 • prof. matematike
 • Tutin, Ul. S.Hamzagića,
 1. 3
 • Sabina Dazdarević
 • Dipl. ing. elektrotehnike
 • Tutin, Ul. Ćamila Sijarića
 1. 4
 • Kenan Hot
 • Diol. ecc
 • Tutin, Velje Polje
5
 • Salih Hot
 • prof. hemije
 • Tutin Ul. Pešterska,
 1. 6
 • Fetija Škrijelj
 • student
 • Tutin, Leskova
 • Pajaz Jusufović
 • prof.raz.nastave
 • Tutin, Baćica
 • Izet Zilkić
 • Vjeroučitelj
 • Tutin, Oraše
 • Lejla Bećković
 • Gimnazija
 • Tutin, Župa
 1. 10 
 • Mehdija Bulić
 • priv.preduzetnik
 • Tutin B.Čukića
 1. 11 
 • Jasmin Mulić
 • Profesor
 • Tutin Braćak
 1. 12 
 • Azemina Zahitović
 • Srednja medicinska
 • Tuti, Dubovo
 1. 13 
 • Nihad Sadović
 • mašinski tehničar
 • Tutin, Ribariće
 1. 14 
 • Fahrudin Mumović
 • Ing. elektrotehnike
 • Tutin, Raduhovce
 1. 15 
 • Razija Derdemez
 • Student
 • Tutin, Velje Polje
 1. 16 
 • Zejnel Kahrović
 • Penzioner
 • Tutin, Pešterska
 1. 17 
 • Rifat Smailagić
 • Rukovodilac proizvodnje
 • Tutin, Ul. M. Gora
 1. 18 
 • Mersida Berović
 • Medicinska sestra-vaspitač
 • Tutin, Ribariće
 1. 19 
 • Hamid Tutić
 • priv.preduzetnik
 • Tutin, Potreb
 1. 20 
 • Esad Holić
 • Preduzetnik
 • Tutin, Leskova
 1. 21
 • Zehra Zeković
 • Student
 • Tutin, Smoluća
 1. 22 
 • Muamer Habibović
 • Ing.Saobraćaja
 • Tutin, Sopoćanska
 1. 23 
 • Safet Derdemez
 • mr. menadžer
 • Tutin, Lenjinova 024
 1. 24 
 • Mersudin Čuljević
 • Dipl. ing.
 • Tutin, 29. Novembar bb
 1. 25 
 • Anida Selmanović
 • Dipl. ecc.
 • Tutin, Džemala Bijedića 018
 1. 26 
 • Munir Buljević
 • profesor
 • Tutin, Bogoljuba Cukića 51
 1. 27 
 • Safet Kahrović
 • menadžer
 • Tutin, Godovski Put bb
 1. 28 
 • Melisa Bejtović
 • mr. ekonomije
 • Tutin, 23. Novembar bb
 1. 29 
 • Nedžat Čalaković
 • dipl. ecc.
 • Tutin, Ibarska 055
 1. 30 
 • Vehbija Muratović
 • preduzenik
 • Tutin, Potreb bb
 1. 31 
 • Fazila Ferizović
 • student
 • Tutin, Točilovo bb
 1. 32 
 • Ljutvija Balkan
 • Preduzetnik
 • Tutin, Omladinska bb
 1. 33 
 • Zaim Redžepović
 • Dipl. Pravnik
 • Tutin, Kosovska br.4
 1. 34 
 • Atifa Šaljić
 • Prosvjetni radnik
 • Tutin, Pešterska bb.
 1. 35 
 • Smail Alić
 • Dipl. ing. Šum.
 • Gornji Crnis bb.
 1. 36 
 • Emir Hamidović
 • Dipl. Psiholog
 • Tutin, Meša Selimović br.32
 1. 37 
 • Fetija Džudžević
 • Preduzetnik
 • Tutin, Vidrenjačka br. 18

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia