Arhiva tekstova za mesec January 2021

J A V N I   P O Z I V za izbor projekata  od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju sportska udruženja građana, a koji će se  finansirati iz budžeta Opštine Tutin za redovne godisnje programe za 2021. godinu

J A V N I P O Z I V za izbor projekata od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju sportska udruženja građana, a koji će se finansirati iz budžeta Opštine Tutin za redovne godisnje programe za 2021. godinu

Na osnovu člana 46.  Zakona o lokalnoj samoupravi  (Službeni glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018),  člana 137. stava 1. Zakona o sportu ( „Službeni glasnik RS“, br. 10/16 ), čla ...

Close