Opštinsko pravobranilaštvo

Opštinsko pravobranilaštvo opštine Tutin je poseban organ opštine koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Tutin. Sedište Opštinskog pravobranilaštva je u Tutinu.

Funkciju Opštinskog pravobranilaštva obavlja opštinski pravobranilac u skladu sa Ustavom Republike Srbije, zakonom, Odlukom o opštinskom pravobranilaštvu opštine Tutin i drugim opštim pravnim aktima.

Opštinskog pravobranioca postavlja Skupština opštine na predlog predsjednika opštine, na period od pet godina. Isto lice može biti ponovo postavljeno na isti period.

Za oštinskog pravobranioca može biti postavljen državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit, dostojan je pravobranilačke funkcije i ima najmanje osam godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.

 

Opštinski pravobranilac: Senko Binjoš

Zamjenik opštinskog prvobranioca: Anes Ademović,

Opštinski pravobranilac odgovara Skupštini opštine za svoj rad i rad Opštinskog pravobranilaštva.

Opštinski pravobranilac najkasnije do 31. marta tekuće godine, podnosi Skupštini opštine  izveštaj o radu Opštinskog pravobranilaštva za prethodnu godinu. Opštinski pravobranilac dostavlja izveštaje o postupanju u pojedinim predmetima Skupštini opštine,  kao i subjektima koje zastupa, na njihov zahtev. Ako oceni na osnovu izveštaja ili na predlog subjekata koje zastupa da postoje nedostaci u radu opštinskog pravobranioca, Skupština opštine može naložiti mere za otklanjanje nedostataka i odrediti rok za postupanje po merama, kao i podneti predlog za pokretanje disciplinskog i drugog postupka.

Opštinski pravobranilac donosi pravilnik o upravi u Opštinskom pravobranilaštvu uz saglasnost Opštinskog vijeća. Pravilnikom se uređuje odnos Opštinskog pravobranilaštva prema građanima i javnosti, način vođenja evidencija, rukovanje predmetima, postupanje sa arhivskim materijalom i druga pitanja od značaja za rad Opštinskog pravobranilaštva.

Administrativne, računovodstvene, informatičke i druge prateće poslove od značaja za rad Opštinskog pravobranilaštva obavljaju odgovarajući opštinski organi uprave i službe.

Opštinski pravobranilac ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa propisima koji uređuju položaj službenika opštinske uprave. Na zasnivanje radnog odnosa, prava, obaveze, stručno usavršavanje, ocenjivanje i odgovornost zaposlenih u Opštinskom pravobranilaštvu, primenjuju se propisi koji uređuju radne odnose državnih službenika i

nameštenika. Sredstva za rad Opštinskog pravobranilaštva obezbeđuju se u budžetu opštine. Prihodi koje Opštinsko pravobranilaštvo ostvari u poslovima zastupanja predstavljaju prihod budžeta opštine.

U obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine, Opštinsko pravobranilaštvo:

-  u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima zastupa kao zakonski zastupnik opštinu, njene organe i druga pravna lica čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta, radi zaštite imovinskih prava i interesa opštine;

-  prati i proučava pravna pitanja od značaja za rad organa i pravnih lica koja zastupa, posebno u pogledu zaštite njihovih imovinskih prava i interesa, kao i pitanja u vezi sa primenom zakona i podzakonskih akata koja su, ili mogu biti, od značaja za preduzimanje bilo koje pravne radnje organa i pravnog lica koje zastupa, posebno za sprečavanje štetnih imovinskopravnih i društveno negativnih posledica po pravna lica koja zastupa;

-   daje pravna mišljenja prilikom zaključivanja ugovora koje zaključuju pravna lica koje zastupa, posebno ugovora iz oblasti imovinskopravnih odnosa i privrednopravnih ugovora, u roku koji ne može biti duži od 30 dana;

-  daje pravne savete svim organima opštine koje zastupa;

-  preduzima zastupanje pod istim uslovima kao i advokat kada je propisano da je u određenom postupku ili za preduzimanje određene radnje u postupku obavezno zastupanje stranke od strane advokata.

 

Close