Školstvo

Predškolsko obrazovanje

Broj ustanova

Broj dece korisnika

Prema dužini dnevnog boravka

Broj dece koja borave besplatno

do 5 časova

9 – 11 časova

preko 11 časova

18

548

433

115

-

256

Izvor: Repubički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji

Osamnaest ustanova predškolskog obrazovanja zadovoljava potrebe samo 548 korisnika od kojih najveći deo boravi u njima kraće od 5h.  Obdaništa i jaslice su locirane u gradskoj zoni, a evenidentan je nedostatak ustavnog ovog tipa u seoskom području opštine Tutin

Osnovno obrazovanje

Naziv osnovne škole Mesto Ukupan broj uč. Istureno odeljenje Nastavno osoblje Nenastavno osoblje
 mesto br. uč.
OŠ „Rifat Burdžević Tršo“ Tutin 1.349 Dolovo 79 80 27
Godovo 19
Lipica 21

OŠ „Vuk Karadžić“

Tutin

844

Saš 1 52 20
Dubovo 161
Biohane 4
Bujkoviće 10
Dobrinja 5
OŠ „Aleksa Šantić“ Crkvine 310 Žirče   31 28 11
Piskupovce 9
OŠ „Meša Selimović“ Ribariće 392 Orlje 16 37 18
Paljevo 16
Strumice 2
Starčeviće 9
OŠ „Dr Ibrahim Bakić“ Leskova 408 Suvi Do 108 41 17
Reževiće 80
Braćak 17
Šaronje 19
Đerekare 29
Naboje 13
Ramoševo 14
OŠ „25. maj“ Delimeđe 501 Melaje 119 52 25
Morani 58
Koniče 56
Dobri Dub 13
Baćica 23
Pružanj 11
Gurdijelje 8
Čarovina 25
OŠ „Aleksa Đilas - Bećo“ Mojstir 260 Draga 124 28 14
Vrba 16
Špiljani 24
Z.Mojstir 26
I.Mojstir 8

 

U opštini Tutin postoji 7 osnovnih škola, koje imaju 4.064 đaka. U  gradu Tutinu se nalaze samo dve osnovne škole. Sve osnovne škole imaju i isturena odjeljenja po okolnim selima.
Odeljenja osnovnih škola nisu lako dostupna učenicima koji žive u udaljenim delovima opštine, pa se postavlja pitanje adekvatnog rješavanja njihovog prevoza, posebno tokom zimskog perioda.
U 7 osnovnih škola u opštini Tutin, zaposleno je 318 nastavnika i 132 nenastavnih radnika.

Srednje obrazovanje

Naziv srednje škole Mesto Ukupan br. uč. Obrazovni profil Broj odeljenja Broj učenika
Gumnazija Tutin 523 Opšti tip 19 523
Tehnička škola Tutin 621 Ekon.tehničar 1 34
Maši.tehničar za komp.kon. 1 34
Pog.tehničar mašinske obrade 4 128
Automehaničar 3,5 89
Konfekcionar tehničar 4 113
Konfekcionar 2 30
Tehničar za fin.obradu drveta 4 113
Elektroinstalater 2,5 67
Elektromonter 0,5 13

 

U opštini Tutin postoje dve srednje škole sa 1.144 đaka. Pored Gimnazije u Tutinu, koja nudi  obrazovne profile opšteg tipa, postoji i Tehnička škola sa brojnim smerovima: ekonomski i mašinski tehničar, konfekcionar, tehničar za obradu drveta, itd. Obrazovni profili u Tehničkoj školi se svake upisne godine određuju prema potrebama zavoda za zapošljavanje.
Imajuću u vidu raznovrsnost obrazovnih profila, najveće je interesovanje za opšti smjer u tutinskoj Gimnaziji, dok je u Tehničkoj školi najveći  broj učenika na smeru mašinske obrade, konfekcionara tehničara  i tehničara za obradu drveta.

 

Ustanove srednjoškolskog obrazovanja zapošljavaju u Gimnaziji 39 nastavnika i 21 nenastavnog radnika, a u  Tehničkoj školi 64 nastavnika i 20 nenastavnih radnika. Kao i u susjednim opštinama, i u opštini Tutin postoji nedostatak odgovarajućeg nastavnog osoblja.
Škole  karakteriše prilično loša opremljenost savremenim nastavnim sredstvima. I pored dobre teritorijalne raspoređenost, postoji problem slabe saobraćajne povezanosti udaljenih naselja sa školama u seoskim sredinama. Problem dostupnosti školskih ustanova, postaje posebno izražen tokom zimskih mjeseci.
U opštini Tutin ne postoje ustanove visokog obrazovanja poput fakulteta ili viših škola, kao  ni specijalne škole i škole za odrasle.
Sa aspekta neformalnog obrazovanja, postoji samo jedna škola računara u opštini Tutin.

Izvor: Školske ustanove u opštini Tutin

Close