Radna snaga

Nezaposlenost

Statistički podaci u posmatranom periodu pokazuju neprekidan rast broja nezaposlenih, sa izuzetkom 2005. godine.


Izvor: Repubički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji

Porast broja ne­za­pos­le­nih posledica je ne­ak­tiv­nosti velikih druš­tvenih sistema koji su u fazi pri­va­tizacije ili ste­ča­ja sma­­njili broj za­po­s­lenih ot­pu­štanjem jed­­nog dela rad­­nog kon­tigenta.
Određeni podsticaji us­me­­reni ka rastu priv­red­ne aktivnosti i broja za­po­s­lenih, ogledaju se, pre svega,  u dva pravca:

Podrška međunarodnih donatorskih programa koji se ogledaju kroz podsticaje za započinjanje sopstvenog posla i podršku postojećim biznisima

 

Podrška lokalnih institucija kroz programe Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za razvoj Republike Srbije (program samozapošljavanja iskoristilo je 89 lica u 2006. godini)

Nezaposlenost – struktura

radna-snaga-slika-1

Izvor: Repubički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji
Prema strukturi nezaposlenog stanovništva, tokom čitavog posmatranog perioda, najveći je udeo nezaposlenih lica koja prvi put traže posao. Ovaj udeo se sa 88,2% u 1999. godini, sma­njuje  na 71,4% u 2005. godini.
Udeo lica bez kvalifikacija je takođe značajan (52,1%) sa izuzetkom perioda 2004 – 2005. ka­da je spao i na 25,5%.
Sličan trend je imao i udeo žena u ukupnom broju nezaposlenih i trenutno iznosi 51,9%.

radna-snaga-slika-2

Starosna struktura nezaposlenih  pokazuje da je najbrojnija kategorija stanovništva od 31. do 40. godine starosti, koja zauzima 32,73%. Visok udeo takođe ima i kategorija stanovništva od 41. do 50. godine, koja zauzima 20,15%. Mlađa populacija od 19. do 30. godine zauzima 36,73% u ukupnom broju nezaposlenih, što ukazuje na visoku stopu nezaposlenosti kontigenta mladog stanovništva.

Close