Žalbena komisija

Žalbena komisija
Sastav:
Adisa Halilović, dipl. pravnik, predsjednik,
Almir Hamzić, dipl. pravnik, član,
Rahman Fekić, dipl. pravnik, član.

POSLOVNIK O RADU ZALBENE KOMISIJE

Close