Javna licitacija za prodaju poslovnog prostora u zgradi solidarnosti

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
KOMISIJA ZA LICITACIJU
BROJ: 361-1/14-II
DANA: 05. 02.2014.GOD.
TUTIN

Na osnovu Odluke Opštinskog vijeća opštine Tutin o raspisivanju javne licitacije za dodjelu poslovnog prostora Broj 06-21-2/2012. od 02. 10. 2012. godine , Komisija za licitaciju radi prodaje poslovnog prostora u zgradi solidarnosti, formirana rešenjem predsjednika opštine Tutin br.61/2013-II od 03.08.2013.godine, raspisuje

JAVNU LICITACIJU
za prodaju poslovnog prostora u zgradi solidarnosti

Predmet licitacije je prodaja poslovnog prostora u zgradi solidarnosti, i to:

  1. Lokal broj 1. u površini 39,57 m2, čija početna cijena iznosi 9.892 EUR
  2. Lokal broj 2. u površini 29,96 m2, čija početna cijena iznosi 7.490 EUR
  3. Lokal broj 3. u površini 29,96 m2, čija početna cijena iznosi 7.490 EUR

Pravo učešća na licitaciju imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit 10% od početne cijene 24 sata prije početka licitacije.

Pravna lica vrše uplatu depozita na račun 840-2413740-55-podracun finan.opr.zgrade solidarnosti, poziv na broj PIB pravnog lica. Fizička lica vrše uplatu depozita na blagajni Opštinske uprave.

Licitacija će se održati dana 13.02.2014. u 11 časova u prostorijama opštine Tutin, kancelarija broj 17, adresa: Husein bega Gradaščevića 7, Tutin.

Zastupnik pravnog lica mora priložiti overeno punomoćje a fizičko lice važeću ličnu kartu.

Kliknite ovde za preuzimanje dokumentacije

Close