Javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje

POZIV ZA DOSTAVLjANјE PONUDE

Na osnovu člana 39. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sluţbeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), pozivamo vas da u postupku nabavke dobara „Računarska oprema“

- Poziv za dostavljanje ponude (preuzmi)

- Obrazac ponude (preuzmi)

Rok za rostavu ponude: 28.12.2016. godine do 12:00 časova

 

Close