IZLAGANJE NA RANI JAVNI UVID na teritoriji opštine Tutin povodom izrade PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE RAZVODNOG GASOVODA RG 09-04/2 ALEKSANDROVAC-KOPAONIK-NOVI PAZAR-TUTIN SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE

Na osnovu raspisanog ranog javnog uvida od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture , Odeljenje za urbanizam i pravne poslove, na osnovu čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i čl.36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),
OGLAŠAVA

IZLAGANJE NA RANI JAVNI UVID
na teritoriji opštine Tutin
povodom izrade
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE
RAZVODNOG GASOVODA RG 09-04/2
ALEKSANDROVAC-KOPAONIK-NOVI PAZAR-TUTIN
SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG-09-04/2 Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin sa elementima detaljne regulacije, objavljena je u „ Službenom glasniku RS“, broj 84/17.

Preuzmi ceo dokument ovde (preuzmi)

Close