Mapa grada Tutina

Mapa grada Tutina

Opština Tutin je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.
Građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji opštine, upravljaju poslovima opštine od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo u skladu sa zakonom i Statutom.
Građani učestvuju u ostvarivanju lokalne samouprave putem građanske inicijative, zbora građana, referenduma i preko svojih izabranih predstavnika odbornika u Skupštini opštine i drugih oblika učešća građana u obavljanju poslova opštine, u skladu sa Ustavom, zakonom i
Statutom.
Osnivanje nove opštine, spajanje, ukidanje i promjena teritorije postojeće opštine, uređuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava.

Teritorija opštine je jedinstvena i neotuđiva, a utvrđuje se zakonom.
Opština Tutin je višenacionalna i u njoj žive Bošnjaci, Srbi i ostali.
Opština Tutin se nalazi na teritoriji regije Sandžak.

Google mapa Tutina

Close