Javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим
кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године
(до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа
становништва, домаћинстава и станова 2022.
Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем
електронске пријаве на на веб-сајтовима Републичког завода за статистику
www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

Задаци инструктора

Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и
рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку
кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања,
контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду
и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за
мониторинг рада седам пописивача.

Период ангажовања

од 23. августа до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске
реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и
може укључивати и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

► држављанство Републике Србије;
► пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
► најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
► стечено најмање четворогодишње средње образовање;
► да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да против кандидата није
покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

► познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
► могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода
ангажовања.

Са изабраним кандидатима закључује се:

- Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са
непуним радним временом, старосни пензионери) или
- Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог
послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до
ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр:
обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).

 

Документ можете преузети ОВДЕ.

 


 

Јavni pozivza prijavljivanje kandidata za instruktore

Republički zavod za statistiku upućuje javni poziv svim zainteresiranim kandidatima da se u periodu od
24. juna (od 9.00 sati) do 3. jula 2022. (do 20:00 sati) prijave za posao instruktora za potrebe
provođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022.
Zainteresirani kandidati se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave na web site-ovima
Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs.

Zadaci instruktora

Instruktori imaju obavezu da prisustvuju petodnevnoj obuci, ovladaju metodologijom Popisa i radom u
aplikacijama za prikupljanje podataka i monitoring, provedu petodnevnu obuku kandidata za popisivače,
i da na teritoriji za koju su zaduženi prate tok popisivanja, kontroliraju rad popisivača koji su im
dodijeljeni, daju im potrebna uputstva i pomažu im u radu i rješavanju spornih situacija tokom
popisivanja. Jedan instruktor je, u prosjeku, zadužen za monitoring rada sedam popisivača.

Period angažiranja

od 23. avgusta do 31. oktobra 2022. godine

Napomena: za vrijeme obuke kandidata za popisivače, pripreme za rad na terenu i tokom terenske
realizacije Popisa, preraspodjela radnog vremena se vrši u skladu sa Planom aktivnosti i može uključivati
​​i rad vikendom.

Opći uvjeti koje kandidat treba ispuniti:

► državljanstvo Republike Srbije;
► prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
► najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
► stečeno najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje;
► da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, da protiv kandidata nije pokrenuta
istraga i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Posebni uvjeti koje kandidat treba ispuniti:

► poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) - predviđeno je testiranje kandidata;
► mogućnost korištenja vlastitog računara i pristup internetu tokom perioda angažovanja.

Sa odabranim kandidatima zaključuje se:

- Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa nepunim
radnim vremenom, starosni penzioneri) ili
- Ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca,
odnosno čiji poslodavac nije Republika Srbija).

VAŽNA NAPOMENA: Zavod nije odgovoran za eventualni gubitak prava radno angažiranog lica do kojeg
može doći zbog promjene njegovog radnopravnog statusa i ostvarivanja naknade za rad (npr.:
obustavljanje isplate porodične penzije, naknade za slučaj nezaposlenosti i sl.).

 

Dokument možete preuzeti OVDE.

Close