K O N K U R S

K O N K U R S

ZA ODOBRAVANJE PODSTICANJIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPSTINE TUTIN ZA 2019. GODINU

     Ovim Konkursom utvrđuju se uslovi i način korišćenja sredstava Programa podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opstinu Tutin u 2019. godini.

       Mere podrške  za koje se mogu ostvariti podsticaji su :

  1. MERE PODRŠKE RURALNOG RAZVOJA

101. Investicije u fizicku imovinu poljoprivrednih gazdinstava/ udruženja/  

101.6.2. Nabavka opreme-košnica za pčelarska udruženja ,u cilju unapređenja pčelarske  proizvodnje.

10

  1. Osnovne informacije

Sredstva za ovu namenu koriste se za nabavku košnica za pčelinja društva  ,u cilju unapređenja pčelarske  proizvodnje članova pčelarskih udruženja na teritoriji opštine Tutin.

Opština Tutin za realizaciju ove mere obezbedila je sredstva  u iznosu od 100 %.

        Ukupna planirana sredstva za ovu namenu (preneta iz 2019.godine)  iznose 1.000.000,00 dinara.

       Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za investiciju 101.6.2.-nabavku pčelarske opreme-košnica, imaju registrovana pčelarska udruženja sa teritorije Opštine Tutin koja ispune odgovarajuće uslove propisane ovim konkursom.

  1. Uslovi za ostvarivanje prava i podnošenje prijava

Dokumentacija koja se obavezno dostavlјa prilikom podnošenja zahteva:

  1. Pravilno popunjen prijavni formular, overen i potpisan - Obrazac prijave.
  2. Izvod iz Agencije za privredne registre.
  3. Potpisana i overena izjava zakonskog zastupnika da za  iste namene nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije i donatorskih organizacija u 2019. godini.
  4. Očitana lična karta zakonskog zastupnika udruženja,
  5. Overena fotokopija odluke o izboru lica ovlašćenog za  zastupanje  udruženja .
  6. Osnivački akt  udruženja (original ili overena fotokopija).
  7. Broj žiro računa udruženja koje  podnosi zahtev, kod poslovne banke sa kartonom deponovanog potpisa.

Podnošenje zahteva na propisanom obrascu, koji se nalaze u kancelariji za poljoprivredu opštinske uprave Opštine Tutin, se može  vršiti poštom ili predajom na šalteru pisarnice  Opšinske uprave Tutin sa naznakom Komisiji za dodelu podsticanjih sredstava u poljoprivredi ,  od dana objavlјivanja konkursa do 06.02.2020. godine ili do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

O realizaciji konkursa  svi učesnici biće obavešteni najkasnije do 11.02.2020. godine.

     Nepotpunu , neblagovremeno i naknadno podnetu dokumentaciju Komisija za dodelu podsticajnih  sredstava u poljoprivredi neće uzeti u razmatranje.                                                     

SKLAPANјE UGOVORA

    Opština Tutin  će sa pčelarskim udruženjima koja budu ostvarila pravo na podsticajna sredstva po ovom konkursu zaklјučiti  ugovor, kojim će se detalјnije definisati prava i obaveze obe ugovorne strane.

OSTALE INFORMACIJE

    Ovaj konkurs  se objavlјuje na  internet prezentaciji opštine Tutin : www.tutin.rs i oglasnoj tabli opštinske uprave Opštine Tutin.

     Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično u prostorijama  kancelarije za poljoprivredu opštinske uprave opštine Tutin (prvi sprat), telefonom na broj     020/ 811-728 .

Komisija za dodelu podsticanji sredstava u poljoprivredi            

                                                             Predsjednik Komisije  

                                                                Ismet Džudžević dipl.ing.polj.                                                                    

  

Close