ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLjOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI TUTIN

ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLjOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI TUTIN

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
U OPŠTINI TUTIN
i raspisuje
O G L A S
ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI
REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI TUTIN

OGLAS MOŽETE PREUZETI: OVDE
SAGLASNOST OGLASA MOŽETE PREUZETI: OVDE

Close