Program popisa nezakonito izgrađenih objekata za teritoriju opštine Tutin

Program popisa nezakonito izgrađenih objekata za teritoriju opštine Tutin

Ovim programom odreduju se popisne zone i celine u okviru popisnih zona za popis nezakonito rzgradenih objekata na teritoriji Op5tine Tutin. Popis objekata vr5it ie se po zonam4 na pojedinadnom popisnom listu, koji propisuje nadleZno ministarstvo. Popis ie obavljati komisije koje formira Opitinskauprava Tutin. Komisija 6e izvriiti uvid na licu mesta za svaki objekat, i za svaki popuniti pojedinadni popisni list.

PDF DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDE

Close