Statut Opštine Tutin

Statut Opštine Tutin

Na osnovu člana 11. i člana 32. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/2018) i člana 37. stav 1. i člana 122. Statuta opštine opštine Tutin („Službeni list opštine Tutin“, broj 5/2015), Skupština opštine Tutin, na sjednici održanoj dana, 19. 02. 2019. godine, po pribavljenom mišljenju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu broj 110-00-00001/2019-24 od 12.02.2019. godine, donijela je

WordPress Table

Close