JAVNI KONKURS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA JAVNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN

JAVNI KONKURS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA JAVNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN

l. Javni konkurs se raspisuje u cilju prikupljanja ponuda za poveravanje obavljanja javnog linijskog
prevoza putnika u gradskom i prigradskorn saobradaju na teritoriji op5tine Tutin, na linijama
preciziranim u konkursnoj dokumentaciji.

2. Obavljanje komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom
saobra6aju na teriotoriji op5tine Tutin, poverava se na period od 5 (pet) godina.

3. Obavljanje poverene komunalne vr5iie se po cenama obrazovanim po posebnim propisima uz
saglasnost Predsednika op5tine i registrovanom i overenom redu voZnje.

4. Pravo ude56a na konkursu imaju privredna dru5tva ili druga pravna lica i preduzetnici koja su
registrovana za obavljanje javnog linijskog prevoza putnika, koja su upisana u akt kojim se
utvrduje ispunjenost uslova za otpodinjanje i obavljanje javnog preyoza putnika, koji se izdaje u
skladu sa zakonom, imaju obezbeden parking prostor zasvavozila kojima obavljaju prevoz i imaju
prostor, opremu i kadrove za poslove redovnog odrLavanjavozila i kontrolu tehnidke ispravnosti,
koji ispunjavaju uslove utvrdene Zakonomo prevozuputnikau drumskom saobraiaju (,,S1. glasnik
RS", broj 6812015), konkursnom dokumentacijom i Odlukom o organizaciji i nadinu obavljanja
javnog prcvozaputnika na teritoriji op5tine Tutin (,,S1. list op5tine Tutin", broj 3/2010).

5. Udesnik konkursa duLan je da vz ponudu dostavi dokaze preoizirane konkursnoin
dokumentacijom.

6. Preuzimanje konkursne dokumentacije moZe se izvr5iti uzgradi Op5tinske uprave op5tine Tutin,
trg Semsudina Kudevi6a 1, i internet stranici Op5tine Tutin, www.tuiin.rs

7. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertima sa naznakom: "Prijava na konkurs za obavljanje
javnog linijskog preyoza putnika u gradskom I prigradskom saobra6aju na teritoriji op5tine Tutin
- "NE OTVARAJ"; NAADRESU: Op5tinska uprava op5tine Tutin, trg Semsudina Kudevi6a 1,
36320 Tutin.
Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu op5tine Tutin.

8. Nepotpune,nezatvorene i neblagovremeno podnete ponude ne6e se uzeti u razmatranje. Ponuda
mora da sadrZi obrasce I dokaze traLene konkursnom dokumentacijom.

9. Kriterijumu za ocenjivanje, rangiranje i vrednovanje ponuda bliZe su odredeni konkursnom
dokumentacijom.

10. Odluka o izboru najpovoljnije ponude bi6e doneta u roku od 8 (osam) dana od dana otvaranja
ponuda, nakon dega 6e se sa izabranim udesnikom konkursa zakljuditi ugovor.

Javni konkurs autobuskog stajališta možete preuzeti: OVDE
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti: OVDE

Close