Javni uvid - Plan detaljne regulacije Pokrvenik

Opštinska uprava opštine Tutin, Odeljenje za urbanizam i pravne poslove, na osnovu čl.50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09- ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka, 98/13- odluka US, 132/14 i 145/14) i čl.54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15), po obavljenoj stručnoj kontroli Komisije za planove,

OGLAŠAVA IZLAGANJE NA JAVNI UVID

PLANA DETALJNE REGULACIJE “POKRVENIK”
sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu

Javni uvid trajaće 30 dana, od 31.07.2017.god, zaključno sa 30.08.2017.god. Nacrt planskog dokumenta, sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu, biće izložen, svakog radnog dana, od 8.00 do 15.00 časova, u zgradi Opštinske uprave Tutin, 36320 Tutin, Gradski trg b.b. (ul.Husein-bega Gradaščevića br. 7), II sprat, kancelarija br. 41, kao i na intemet strani Opštine Tutin (www.tutin.rs). Plan biće izložen i u kancelariji Mesne zajednice Crkvine.

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi Nacrt planskog dokumenta, sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu, Odeljenje za urbanizam i pravne poslove, pmžiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć, u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal, mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Opštinskoj upravi opštine Tutin, Odeljenju za urbanizam I pravne poslove, 36320 Tutin, Gradski trg b.b. (ul.Husein-bega Gradaščevića br. 7), lično na pisamici ili poštom, zaključno sa 30.08.2017. god.

Materijal preuzeti ovde ==>

Close