Листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање и термини одржавања тестирања

Листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање и термини одржавања тестирања

Листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање и термини одржавања тестирања

Обавештавамо вас да ће се тестирање за пописиваче за Попис становништва 2022. године обавити у понедељак и уторак (15-16.08) у термину од 10:00 до 15:00 часова.

Кандидати су одвојени у 12 група и за сваку групу постоји посебан термин.

Листу кандидата који се позивају на тестирање са терминима тестирања можете преузети ОВДЕ.

Тестирање ће се обавити у згради општинске управе у кабинету начелника општине.

Сви кандидати који су позвани на тестирање, дужни су да пописној комисији предају следећу документцију:

  • фотокопију личне карте или очитану личну карту или фотокопију пасоша;
  • фотокопију дипломе или потврде образовне установе о стеченој стручној спреми и оригинал на увид;
  • уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);
  • уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци);

Напомена: уколико је кандидат поднео захтев за издавање уверења (МУП-у и/или суду) али још увек није добио документ, дужан је да приложи доказ о поднетом захтеву, а уверење може доставити комисији накнадно – пре почетка обуке.

Незапослени кандидати, поред наведене документације доносе и:

  • потврду Националне службе за запошЉавање којом се доказује да је кандидат у тренутку пријаве на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања електронске пријаве или најкасније до дана предаје документације), или
  • потврду из надлежне филијале фонда ПИО да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована и нису пријавЉена Националној служби за запошЉавање.

Старосни пензионери доносе:

  • фотокопију последњег пензионог чека, или
  • фотокопију решења о пензији

Запослени са непуним радним временом доносе:

  • фотокопију важећег уговора или потврду послодавца о запослењу (са наведеном дужином радног времена)

Запослени са пуним радним временом доносе:

  • фотокопију важећег уговора или потврду послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом.

Напомена: Сва лица запослена у аутономној покрајини или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве Сагласност послодавца за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом потписивања уговора исту доставе у оригиналу.

Уколико је кандидат у моменту пријаве био радно ангажован по основу Уговора о обавЉању привремених и повремених послова који истиче најкасније до 15. августа 2022. године, потребно је да приликом доласка на тестирање и разговор донесе фотокопију важећег уговора, а најкасније до 20. августа 2022. године достави потврду од Националне службе за запошЉавање или ПИО фонда да је незапослен, односно да је престао да му тече стаж осигурања.

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата позваних на тестирање и разговор, кандидат може бити искЉучен из даЉег изборног поступка.

Уколико кандидат до термина који је комисија одредила не преда тражену документацију или се увидом у тражена документа установи да не испуњава предвиђене опште услове, искЉучује се из даЉег изборног поступка.

Уколико се у предвиђеном термину кандидат не јави пописној комисији сматраће се да је одустао од рада у Попису.

 

Close