ISTRAŽIVANјE ZA MAPIRANјE POTREBA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I PROCENU RESURSA PRUŽALACA USLUGA NA LOKALNOM NIVOU


ISTRAŽIVANјE ZA MAPIRANјE POTREBA  U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I  PROCENU RESURSA PRUŽALACA USLUGA NA LOKALNOM NIVOU

„Da niko ne bude izostavlјen“

Dragi sugrađani i sugrađanke,

Pred vama je upitnik o identifikovanju potreba u našem gradu/opštini, radi unapređenja kvaliteta života i podrške najranjivijim članovima naše lokalne zajednice. Vaše mišlјenje nam je značajno kako bismo upotpunili informacije u procesu planiranja i realizovanja mera i aktivnosti u oblasti socijalne zaštite po meri naših sugrađana kojima je podrška potrebna.

Mapiranje potreba građana u oblasti prava i usluga socijalne zaštite na teritoriji lokalne samouprave i identifikacija resursa pružalaca usluga na lokalnom nivou treba da omogući lokalnoj upravi i institucijama da:

  1. steknu uvid u stavove i iskazane potrebe postojećih i potencijalnih korisnika prava i usluga socijalne zaštite na teritoriji JLS, sa posebnim osvrtom na najugroženije pripadnike korisničkih grupa, odnosno one koji su ranjiviji i suočavaju se sa teškim i/ili uzastopnim uskraćivanjem prava ili više oblika diskriminacije, i razume koji od faktora rizika najviše utiču na njih;
  2. identifikuju resurse pružalaca usluga na lokalnom nivou iz javnog i civilnog sektora;
  3. obezbede osnovu za planiranje i razvoj odgovarajućih prava i usluga u oblasti socijalne zaštite u nadležnosti JLS, kao i osnovu za izradu dokumenata javne politike JLS, odnosno lokalnih akata kojima se uređuje i unapređuje obezbeđivanje prava i usluga u zajednici (a naročito odluke o socijalnoj zaštiti i programa unapređenja socijalne zaštite na teritoriji JLS);
  4. obezbede osnovu za uspostavlјanje redovnog sistema za prikuplјanje i praćenje podataka o pravima i uslugama socijalne zaštite na teritoriji JLS.

Tokom istraživanja fokus će biti na:

  • Korisnicima socijalne zaštite;
  • Korisnicima lokalnih usluga socijalne zaštite;
  • Građanima (putem sajta lokalne samouprave); LINK
  • Predstavnicima organizacija civilnog društva, stručne javnosti, zaposlenima u lokalnoj samoupravi i Centru za socijalni rad, kao i pružaocima usluga socijalne zaštite.

Istraživanje će biti realizovano od 28.05. do 30.06.2024 godine, a zbirni rezultati biće uklјučeni u izradu Programa unapređenja socijalne zaštite grada/opštine za period 2025-2027. godine i biće objavlјeni na sajtu naše lokalne samouprave.

Aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uklјučivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020. Ugovorno telo je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) zadužena za implementaciju projekta.

 

Close