Komunalna inspekcija

 

 

 

Komunalni inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:

1) pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju vršilaca komunalne djelatnosti i drugih pravnih i fizičkih lica;
2) sasluša i uzima izjave od odgovornih lica kod vršilaca komunalne djelatnosti i drugih pravnih I fizičkih lica;
3) pregleda objekte, postrojenja i uređaje za obavljanje komunalne delatnosti i poslovneprostorije radi prikupljanja neophodnih podataka;
4) naloži rješenjem da se komunalna delatnost obavlja na način utvrđen zakonom i propisima na osnovu zakona;
5) naloži rješenjem izvršavanje utvrđenih obavjeza i preduzimanja mjera za otklanjanje nedostataka u obavljanju komunalne djelatnosti;
6) pregleda objekte, postrojenja i uređaje koji sluţe korišćenju komunalnih usluga, uključujući  i one koje predstavljaju unutrašnje instalacije i pripadaju korisniku komunalne usluge;
7) naloži rješenjem korisniku otklanjanje nedostataka na unutrašnjim instalacijama i da pristupi tim instalacijama prilikom izvršenja rješenja kojim je naložio otklanjanje nedostataka ili isključenje korisnika sa komunalnog sistema;
8) izriče i naplaćuje novčane mandatne kazne po propisu jedinice lokalne samouprave na licu mjesta, odnosno podnosi, u skladu sa zakonom, prekršajnu prijavu, u slučajevima kada učinilac prekršaja ne plati novčanu kaznu izrečenu na licu mesta;
9) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu za privredni prestup ili krivično delo ukoliko ocjeni da je povredom propisa učinjen prekršaj, privredni prestup ili krivično djelo;
10) naloži rješenjem uklanjanje stvari i drugih predmeta sa površina javne namene ako su oni tu ostavljeni protivno propisima;
11) naloži rješenjem uklanjanje, odnosno premještanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila sa površina javne namene ako su ostavljena protivno propisima;
12) zabrani rješenjem odlaganje otpada na mjestima koja nisu određena za tu namenu;
13) zabrani rješenjem spaljivanje otpada izvan za to određenog postrojenja;
14) zabrani rješenjem odlaganje komunalnog otpada van za to određenih komunalnih kontejnera;
15) zabrani rješenjem odlaganje komunalnog otpada na mjestima koja nisu određena kao registrovane komunalne deponije;
16) zabrani rješenjem odlaganje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i ostalog građevinskog materijala van za to određene lokacije;
17) zabrani rješenjem odlaganje otpada i otpadnih materija u vodotoke i na obale vodotoka;
18) zabrani rješenjem bacanje gorećih predmeta u komunalne kontejnere i korpe za otpad;
19) zabrani rješenjem uništenje ograda, klupa i dečijih igrališta;
20) zabrani rješenjem uništenje zelenih površina;
21) preduzima druge mjere utvrđene zakonom i podzakonskim propisima.
-Komunalni inspektor je dužan da uzme u postupak prijave pravnih i fizičkih lica u vezi sa poslovima iz nadležnosti komunalne inspekcije i da u roku od osam radnih dana o rezultatima postupka obavesti podnosioca prijave.O svakom izvršenom pregledu i radnjama komunalni inspektor sastavlja zapisnik, u skladu sa zakonom.Zapisnik se obavezno dostavlja vršiocu komunalne djelatnosti, odnosno drugom pravnom ili fizičkom licu nad čijim je poslovanjem, odnosno postupanjem izvršen uvid.

 

 

Gradsko područje Tutina je podjeljeno na  4 kvarta i na svakom kvartu je određen po jedan komunalni inspektor:

 

 

I kvart: (Od centra grada lijevom stranom ulice Omladinske do Njegoševe, lijeva strana Njegoševe do ulice Pešterska,lijeva strana ulice Pešterske od Njegoševe do Doma starih, od Doma starih prema Zapadnom Kočarniku obuhvatajući naselje Cikiljevac prema selu Dulebe, desna strana rijeke Vidrenjak nizvodno od mostova u centru grada, obuhvatajući mostove i prostor od trga do Mehovog Krša, mjesni centar Crkvine) .  

komunalni inspektor : Hajrija Dazdarević
kontakt:     telefon: 062-834 75 52
e-mail: hajrija.dazdarevic@tutin.rs

 

II kvart: (Gradski trg, desna strana ulice Omladinske do ulice Njegoševe,desna strana ulice Njegoševe do ulice Pešterske, desna strana ulice Pešterske do ulice 7.Jul, desna strana ulice 7.Jul do mosta, lijeva strana rijeke Vidrenjak od mostova u centru grada do Dersana, lijevo pored Borića do Herića obuhvatajući naselje Svračiće, pored kamenoloma preko Gradca do Čukara, od Čukara lijevom stranom pored Jelaka do rijeke Vidrenjak, nizvodno lijeva strana do mostova u centru grada i mjesni centar Ljeskova).

komunalni inspektor:  Dragana Leković
kontakt:     telefon: 062-808 37 69
e-mail: dragana.lekovic@tutin.rs
 
III kvart: (Od mosta u centru grada desnom stranom ulice 7.Juli do ulice Pešterska, desnom stranom Pešterske do salona Meblo, desnom stranom ulice Sportske do puta prema Lukavici, desnom stranom puta prema Lukavici do kraja, od Lukavice preko Kajetine do gradskih bazena, od bazena obuhvatajući naselje Dubovo preko Mađara i Mitrove do Gradca, od Gradca do rijeke Vidrenjak, desnom stranom rijeke Vidrenjak nizvodno do mostova u centru grada, mjesni centar Ribariće).

komunalni inspektor:  Safet Ašćerić                       
kontakt:      telefon: 062-88 962 64
e-mail: safet.asceric@tutin.rs
 
IV kvart: (Od Doma starih lijevom stranom ulice Sportske do puta prema Lukavici lijevom stranom puta  do kraja,od Lukavice preko Veljeg polja do puta prema Ljeskovi, sa obe strane puta prema Ljeskovi, put prema Detanama, lijevo prema Godovu preko sela Pope do Cikiljevca tačnije do kuće Gegića, od Gegića lijevom stranom do doma starih , mjesni centar Delimeđe).

komunalni inspektor:  Salihudin Ademović
kontakt:     telefon: 062-889 62 68
e-mail: salihudin.ademovic@tutin.rs
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia