Zdravstvena zaštita

 

Prema podacima Doma zdravlja Tutin, u pogledu zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva, angažovano je ukupno  45 lekara, od kojih je 27 lekara opšte i specijalne medicine.

 

 


Ukupno lekara

Lekari u pojedinim službama

Diplomirani farmaceuti

Broj stanovnika na jednog lekara

Opšte i specijal. medicine

Za borbu protiv TBC

Za zdravstv. zaštitu žena

Za zdrav. zaštitu predšk. dece

Za zdrav. zašt. škol. dece i omlad.

Za zaštitu i lečenje zuba

45

27

1

3

2

2

10

-

668

Izvor: Dom zdravlja Tutin


Imajući u vidu potrebe stanovništva, kao i činjenicu da na 668 stanovnika dolazi svega jedan lekar (prosek u Republici Srbiji je 378), broj stručnog medicinskog osoblja je nedovoljan.
Svega 4 lekara zbrinjava decu predškolskog i školskog uzrasta, kao i preostalu omladinu. U opštini Tutin ne postoji ni jedan diplomirani farmaceut, što dovodi u pitanje efikasnost farmaceutske zdravstvene zaštite.
U opštini Tutin ne postoji ni jedan Zdravstveni centar, i celokupna aktivnost zdravstvene zaštite se odvija pod okriljem jednog Doma zdravlja koji je smešten u samom gradu. Dom zdravlja ima interno, dečije i ginekološko odeljenje.
Postoje tri zdravstvene stanice koje zbrinjavaju stanovništvo u Delimeđu, Ribariću i Leskovi, dok ambulante postoje samo u pet sela (Crkvine, Morani, Draga, Mojstir i Dolovo).
Dom zdravlja zapošljava 25 lekara specijalista, 11 lekara opšte prakse, 9 lekara na specijalizaciji, 7 zdravstvenih radnika sa VSS, 89 zdravstvenih radnika  sa SSS, 61 nemedicinskog  radnika.
Kao i u susednim opštinama, Dom zdravlja u opštini Tutin je veoma loše tehnički opremljen (1 rentgenski aparat, 1 ultrazvuk Sirius, 1 ultrazvuk Aloka, 1 hematološki brojač i 1 elektrokardiograf) . Postojeća oprema je zastarela (npr. rentgenski aparat je proizveden 1972. godine), u lošem je stanju, često potpuno neispravna, i, kao takva, nedovoljna da odgovori potrebama savremene dijagnostike i tretmana pacijenata.
U okviru Doma zdravlja postoji samo jedna apoteka. Farmaceutska zaštita je nedovoljno razvijena i sa kapacitetima koji mogu da zadovolje samo mali deo stanovništva. Poseban problem imaju stanovnici koji žive u udaljenim i teže pristupačnim delovima opštine, gde farmaceutska zaštita i nega uopšte ne postoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia