Socijalna zaštita

 

U pogledu socijalne zaštite, u opštini Tutin su aktivne sledeće institucije: Centar za socijalni rad, Crveni krst i Dom za lica ometena u mentalnom razvoju.
Centar za socijalni rad raspolaže sa 7 konsultanata, dok ustanova Crvenog krsta ima angažovanog samo 1 konsultanta.
U prostorijama Crvenog krsta nalaze se kuhinja, otvoreni vrtić za romsku djecu, a rade i tri dječije radionice.
Pored ove dve ustanove, postoji i Dom za lica ometena u mentalnom razvoju, koji ima kapacitet od 205 korisnika, i trenutno je preopterećen sa 214 pacijenata. U ovoj ustanovi zaposlen je po 1 lekar, konsultant i vaspitač, što je nedovoljno imajući u vidu aktuelne potrebe stanovništva.
Evidentan je nedostatak smještajnih kapacitate za socijalno ugrožene osobe.

Korisnici usluga centara socijalne zaštite

 


God.

Maloletna lica

Punoletna lica

Ukup

Ugrož porod situac

Sa por u pon

Men

talno zaostali

Ometeni u fizičkom razvoju

Sa komb

inov. Smet

njama

Ostali kor

isnici

Uku

pno

Lica sa por u pon

Fizički i psihički ometena lica

Mat neob lica

Nezb

rin

uta

lica

Ostarela lica

Os

tali kori

snici

1999.

1.807

1.415

89

114

154

6

28

2.095

58

337

651

162

440

447

2003.

1.847

1.255

150

143

228

13

58

2.295

90

405

727

186

507

380

2005.

2.067

1.404

165

154

249

20

75

2.403

98

424

758

197

522

404

Izvor: Repubički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji

 U periodu od 1999. godine pa do 2005. godine, evidentno je povećanje broja korisnika socijalne zaštite, posebno u strukturi maloletnog stanovništva. Ono što posebno skreće pažnju je prilično veliki broj maloletnih llica sa ugroženom porodičnom situacijom (1.404 u 2005. godini), povećan broj mentalno zaostalih i ometenih u fizičkom razvoju,  kao i povećan broj punoletnih lica koja su materijalno neobezbeđena (758 u 2005. godini). Činjenice ukazuju na ozbiljan problem koji opština Tutin ima u pogledu socijalne zaštite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia