Inspekcija za zaštitu životne sredine

 

 

 

Inspektor za zaštitu životne sredine obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na primenu mjera propisanih sledećim zakonima kao i podzakonskim aktima donetih na osnovu istih:

 

-Zakon o zaštiti životne sredine(,,Službeni glasnik RS“ , broj 135/04 i 36/09) koji  uređuje integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici.

 

-Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( ,,Sl. glasnik RS“ , br.135/04, 36/09) uređuje postupak procjene uticaja za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, prekogranično obaveštavanje za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu druge države, nadzor i druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu.

 

-Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( ,,Sl. glasnik RS“ , br.135/04, 36/09) uređuje uslove, način i postupak vršenja procene uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu, radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa.

 

-Zakon o upravljanju otpadom ( ,,Sl. glasnik RS“ , br. 36/09 i 88/10) uređuje: vrste i klasifikaciju otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekte upravljanja otpadom.

 

-Zakon o zaštiti prirode ( ,,Sl. glasnik RS“ , br. 36/09 i 88/10) -ovim zakonom uređuje se zaštita i očuvanje prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti kao dela životne sredine.

 

-Zakon o zaštiti vazduha ( ,,Sl. glasnik RS“ , br. 36/09)-ovim zakonom uređuje se upravljanje kvalitetom vazduha i određuju mere, način organizovanja i kontrola sprovođenja zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha kao prirodne vrednosti od opšteg interesa koja uživa posebnu zaštitu.

 

-Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ( ,,Sl. glasnik RS“ , br. 36/09 i 88/10) uređuje : subjekte zaštite životne sredine od buke; mjere i uslovi zaštite od buke u životnoj sredini; merenje buke u životnoj sredini; pristup informacijama o buci; nadzor i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi.

 

-Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja ( ,,Sl. glasnik RS“ , br.36/09)-ovim zakonom uređuju se uslovi i mere zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućih zračenja.

Poslovi  inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite životne sredine obavljaju se kao povjereni poslovi u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim i propisima iz oblasti Zakona o državnoj upravi, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uredbe o kancelarijskom poslovanju.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor donosi:-rešenja i zaključke,-podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka,-podnosi prijave za pokretanje postupka za privredni prestup i podnosi krivične prijave,-učestvuje u pripremi informacija za državne organe i medije-priprema mesečne , kvartalne i godišnje izveštaje o radu,-postupa po prijavama i izveštava o preduzetim merama,-u oblasti administarcije radi kancelarijsku administarciju ( ažurno vođenje referntske sveske, arhiviranje predmeta..) u saglasnosti sa kancelarijskim poslovanjem.-prikuplja i obrađuje podatke o postrojenjima koja podležu inspekcijskom nadzoru i obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca, kao i druge povjerene poslove inspekcijskog nadzora nad zaštitom životne sredine.

 

inspektor  za zaštitu životne sredine:  Ljutvija Camić
kontakt:     telefon: 062/889 62 59
e-mail: ljutvija.camic@tutin.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

Kalkulator poreza

 

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia