РАНИ ЈАВНИ УВИД - ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20 ЗЛАТИБОР - ПРИЈЕПОЉЕ СА ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ 08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22, И РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК - СЈЕНИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД - ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20 ЗЛАТИБОР - ПРИЈЕПОЉЕ СА ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ 08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22, И РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК - СЈЕНИЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 УС
, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон, 9/20 и 52/21)


о г л а ш а в а


РАНИ  ЈАВНИ  УВИД

п о в о д о м и з р а д е

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20 ЗЛАТИБОР - ПРИЈЕПОЉЕ СА
ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ 08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22,

И РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК - СЈЕНИЦА


Одлука о изради
Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод
РГ
08-20 Златибор - Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22, и разводни гасовод РГ 09-
04/3
ГРЧ Глоговик - Сјеница, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 84/22.
РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД
17. ДО 31. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ на интернет
страницама министарства надлежног за
послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне
самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградaма општина Чајетина, Нова Варош, Прибој,
Пријепоље, Сјеница и Тутин.

Министарство надлежно за послове просторног планирања
, као носилац израде предметног просторног плана
организује
рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине,
очекиваним ефектима планирања и др.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току
трајања раног јавног увида, закључно са
31. августом 2022. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица
које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Графички прилог можете преузети ОВДЕ.

Елаборат можете преузети ОВДЕ.

Close