RANG LISTA SVIH PRIJAVLЈENIH KANDIDATA ZA INSTRUKTORE SA UKUPNO OSTVARENIM BODOVIMA PO PRIJAVI I NJIHOV IZBOR

RANG LISTA SVIH PRIJAVLЈENIH KANDIDATA ZA INSTRUKTORE SA UKUPNO OSTVARENIM BODOVIMA PO PRIJAVI I NJIHOV IZBOR

RANG LISTA SVIH PRIJAVLЈENIH KANDIDATA ZA INSTRUKTORE SA UKUPNO OSTVARENIM BODOVIMA PO PRIJAVI I NJIHOV IZBOR

Pregled prijavljenih kandidata sa ostvarenim brojem bodova nakon provere.

Dokument možete preuzeti OVDE.

Spisak kandidata koji se pozivaju na testiranje i razgovor.

Dokument možete preuzeti OVDE.

Spisak kandidata koji se pozivaju na testiranje i razgovor (mesto i vreme).

Prva grupa 11.07.2022 u 9:00h. Zgrada opštinske uprave, kancelarija načelnika.

1 1531 SUADA SEJDOVIĆ 23.6.1969. Тутин 7 8 0 0 15
2 1560 FATMIR ISLAMOVIĆ 12.2.1993. Тутин 7 8 0 0 15
3 5831 ДИЈАНА САВИЋ 11.11.1998. Тутин 7 8 0 0 15
4 6141 HARIS HALITOVIĆ 22.10.1995. Тутин 7 8 0 0 15
5 1457 АЈША ЗИЉКИЋ 3.11.1998. Тутин 4 8 0 0 12

 

Druga grupa 11.07.2022 u 12:00h. Zgrada opštinske uprave, kancelarija načelnika.

6 4800 NEJLA HABIBOVIĆ 28.5.2003. Тутин 4 8 0 0 12
7 6043 ЏЕМИЛ МАНИЋ 3.2.2004. Тутин 4 8 0 0 12
8 1526 AMRA SEJDOVIĆ 15.3.2000. Тутин 4 8 0 0 12
9 5781 SAID ZILJKIĆ 20.6.1997. Тутин 4 8 0 0 12
10 1424 FADIL HOT 25.3.1957. Тутин 7 5 0 0 12

 

Treća grupa 12.07.2022 u 09:00h. Zgrada opštinske uprave, kancelarija načelnika.

11 1197 MERSAD KAČAPOR 16.4.1984. Тутин 7 1 0 2 10
12 1446 DŽEVAD ELJESKOVIĆ 3.1.1988. Тутин 7 1 0 2 10
13 1786 ASMIR RAMIĆ 4.4.1981. Тутин 7 1 0 2 10
14 4650 НЕРМИН ХОТ 16.4.1984. Тутин 7 1 0 2 10
15 5257 MEHDIJA ČALAKOVIĆ 28.7.1972. Тутин 7 1 0 2 10

 

Četvrta grupa 12.07.2022 u 12:00h. Zgrada opštinske uprave, kancelarija načelnika.

16 1283 FERIZ RAMIČEVIĆ 8.9.1967. Тутин 6 1 0 2 9
17 1472 SEMIR DESTANOVIĆ 11.7.1988. Тутин 6 1 0 2 9
18 2173 SAFET AŠĆERIĆ 6.3.1964. Тутин 6 1 0 2 9
19 1542 AMINA ISLAMOVIĆ 21.9.1996. Тутин 7 2 0 0 9
20 5339 АЛБИНА ПРАМЕНКОВИЋ 30.7.1997. Тутин 7 2 0 0 9

 

 

Svi kandidati koji su pozvani na testiranje i razgovor, dužni su da popisnoj komisiji predaju sledeću dokumentciju:

  • fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ili fotokopiju pasoša;
  • fotokopiju diplome ili potvrde obrazovne ustanove o stečenoj stručnoj spremi i original na uvid;
  • uverenje o nekažnjavanju (izdaje MUP – ne starije od 6 meseci);
  • uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga (izdaju osnovni sudovi – ne starije od 6 meseci);

Napomena: ukoliko je kandidat podneo zahtev za izdavanje uverenja (MUP-u i/ili sudu) ali još uvek nije dobio dokument, dužan je da priloži dokaz o podnetom zahtevu, a uverenje može dostaviti komisiji naknadno – pre početka obuke.

Nezaposleni kandidati, pored navedene dokumentacije donose i:

  • potvrdu Nacionalne službe za zapošlјavanje kojom se dokazuje da je kandidat u trenutku prijave na njihovoj evidenciji (potvrdu je potrebno izvaditi nakon popunjavanja elektronske prijave ili najkasnije do dana predaje dokumentacije), ili
  • potvrdu iz nadležne filijale fonda PIO da kandidatu u trenutku prijave ne teče staž osiguranja. Ovu potvrdu donose studenti i druga lica koja nisu radno angažovana i nisu prijavlјena Nacionalnoj službi za zapošlјavanje.

Starosni penzioneri donose:

  • fotokopiju poslednjeg penzionog čeka, ili
  • fotokopiju rešenja o penziji

Zaposleni sa nepunim radnim vremenom donose:

  • fotokopiju važećeg ugovora ili potvrdu poslodavca o zaposlenju (sa navedenom dužinom radnog vremena)

Zaposleni sa punim radnim vremenom donose:

  • fotokopiju važećeg ugovora ili potvrdu poslodavca o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom.

Napomena: Sva lica zaposlena u autonomnoj pokrajini ili jedinicama lokalne samouprave u obavezi su da pribave Saglasnost poslodavca za dodatni rad van radnog vremena kod drugog poslodavca i prilikom potpisivanja ugovora istu dostave u originalu.

Ukoliko je kandidat u momentu prijave bio radno angažovan po osnovu Ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova koji ističe najkasnije do 15. avgusta 2022. godine, potrebno je da prilikom dolaska na testiranje i razgovor donese fotokopiju važećeg ugovora, a najkasnije do 20. avgusta 2022. godine dostavi potvrdu od Nacionalne službe za zapošlјavanje ili PIO fonda da je nezaposlen, odnosno da je prestao da mu teče staž osiguranja.

Ako se uvidom u dokumentaciju ustanovi da je kandidat u prijavi naveo netačne podatke, broj bodova će biti korigovan i kandidat će ponovo biti rangiran. U slučaju da je ostvario manji broj bodova od kandidata koji je rangiran kao poslednji na spisku kandidata pozvanih na testiranje i razgovor, kandidat može biti isklјučen iz dalјeg izbornog postupka.

Ukoliko kandidat do termina koji je komisija odredila ne preda traženu dokumentaciju ili se uvidom u tražena dokumenta ustanovi da ne ispunjava predviđene opšte uslove, isklјučuje se iz dalјeg izbornog postupka.

Ukoliko se u predviđenom terminu kandidat ne javi popisnoj komisiji smatraće se da je odustao od rada u Popisu.

Close