Skupština opštine Tutin

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE TUTIN
Pajaz Jusufović

Kontakt podaci:
adresa: Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin
tel: 020/811-011
e-mail: pajaz.jusufovic@tutin.rs
sajt: www.tutin.rs

ZEMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE
Izet Zilkić

Kontakt podaci:
adresa: Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin
tel: 020/811-011
e-mail: izet.zilkic@tutin.rs
sajt: www.tutin.rs

Skupština opštine Tutin je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene zakonom i Statutom opštine. Skupština opštine ima 37 odbornika koji se biraju na lokalnim izborima, na četiri godine. Skupština opštine sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca
Predsjednik Skupštine opštine Tutin organizuje rad Skupštine opštine, saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine opštine, potpisuje akte koje je donijela Skupština opštine i vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine.

Nadlježnost Skupštine opštine

- donosi statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
- donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
- utvrđuje stope izvornih prihoda opštine;
- podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promjene teritorije Opštine;
- donosi program razvoja opštine i pojedinih djelatnosti;
- donosi prostorni plan opštine i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
- donosi propise i druge opšte akte;
- raspisuje opštinski referendum i referendum na dijelu teritorije opštine, izjašnjava se o prijedlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje prijedlog odluke o samodoprinosu;
- osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
- imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
- bira i razrješava predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine;
- postavlja i razrešava sekretara i zamjenika sekretara Skupštine;
- bira i razrešava predsjednika opštine i, na prijedlog predsjednika opštine, bira zamjenika predsjednika opštine i članove Opštinskog vijeća;
- utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu;
- utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
- donosi akt o javnom zaduživanju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
- donosi odluku o pribavljanju nepokretnosti za potrebe organa opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadlježnim organima;
- propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
- daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
- osniva stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz njene nadlježnosti;
- daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
- razmatra izvještaj o radu javnih preduzeća i ustanova koji se finansiraju iz budžeta i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
- odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima i nevladinim organizacijama;
- informiše javnost o svom radu;
- pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom u skladu sa Ustavom i zakonom;
- daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obilježja opštine;
- razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;
- razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u opštini;
- razmatra izvještaje Savjeta za međunacionalne odnose;
- usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera;
- donosi mjere i usvaja preporuke za unaprijeđenje ljudskih i manjinskih prava;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

 

ODBORNICI SKUPŠTINE OPŠTINE TUTIN

 

 Redni broj Ime i prezime
1.      Pajaz Jusufović
2.      Izet Ziljkić
3.      Bajro Gegić
4.      Sabina Dazdarević
5.      Fetija Škrijelj
6.      Lejla Bećković
7.      Mehdija Bulić
8.      Jasmin Mulić
9.      Azemina Zahitović
10.  Nihad Sadović
11.  Fahrudin Muminović
12.  Razija Derdemez
13.  Zejnel Kahrović
14.  Rifat Smailagić
15.  Mersida Berović
16.  Hamid Tutić
17.  Muamer Habibović
18.  Feriz Sadiković
19.  Sanela Prelić
20.  Ernad Destanović
21.  Hajran Pepić
22.  Binela Rizvanović
23.  Taip Đondić
24.  Atifa Šaljić
25.  Smail Alić
26.  Rahim Alibašić
27.  Emir Hamidović
28.  Fetija Džudžević
29.  Safet Derdemez
30.  Mersudin Čuljević
31.  Anida Selmanović
32.  Munir Buljević
33.  Safet Kahrović
34.  Melisa Bejtović
35.  Nedžat Čalaković
36.  Vehbija Muratović
37.  Fazila Ferizović

Close